Wist je dat?

Deze blogpost is deel 6 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 

 

 • de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli a.s. in werking treedt en ervoor zorgt dat:
  • mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen;
  • het ontslagrecht eerlijk wordt; en
  • mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden.
 • de Wwz ook gevolgen kan hebben voor het recht op bijstand.
 • er door het ministerie van SZW verschillende factsheets zijn gemaakt voor werknemers én werkgevers over de Wwz. Een paar voorbeelden:
 • de Groningse Kredietbank in juni de pilot ‘Innovatie schuldhulpverlening’ start? De pilot is een samenwerking met het Sociale Team Lewenborg en de organisatie Goede Gieren. De gemeente constateert dat schulden vaak een negatief effect hebben op gezondheid, participatie en opvoeding in een gezin. Op die manier kan een lang schuldentraject leiden tot meer problemen en hogere maatschappelijke kosten. Groningen loopt nu samen met de gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Den Haag voorop in het zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen. In eerste instantie doen twintig huishoudens mee. De pilot moet opleveren dat mensen met grote financiële problemen sneller perspectief op verbetering krijgen en dat de maatschappelijke kosten verminderen (Oorspronkelijke bron Nu.nl).
 • de Inspectie SZW binnenkort een onderzoek start om te bezien of de verordeningen Tegenprestatie aan de wet voldoen. De wettelijke grondslag en de verordening zijn bedoeld om de tegenprestatie als een verplichting te kunnen opleggen? De gemeente Arnhem werd hier al eerder over op de vingers getikt door staatssecretaris Klijnsma (Bron Gelderlander 16 maart 2015).
 • de conclusies van de Inspectie SZW in het eindrapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’ niet mals zijn; er wordt lang niet altijd voldaan aan de eisen die de wetgever daaraan stelt? De belangrijkste conclusies zijn:
  • UWV en gemeenten onvoldoende controleren hoe jongeren zoeken naar een baan. Als wordt gecontroleerd, dan is dit (slechts) op het aantal sollicitatieactiviteiten. De inhoud en de breedte van de sollicitaties worden heel beperkt getoetst. Vooral jongeren in de bijstand voelen weinig de wettelijke verplichting van het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid.
  • Bij het opstellen en uitvoeren van het wettelijk verplichte plan van aanpak, doen gemeenten te weinig. In dit plan moeten gemeenten samen met de jongeren afspraken maken over de re-integratie naar werk en of een opleiding. De bij het onderzoek betrokken jongeren geven aan amper op de hoogte te zijn van deze afspraken.
  • Het UWV biedt voldoende digitale ondersteuning aan jongeren en dat jongeren de werkmap waarderen. Toch maken jongeren niet altijd goed gebruik van de digitale dienstverlening. Een eerste persoonlijk gesprek met de jongere vindt vaak na drie maanden plaats. Tijdens die gesprekken wijzen coaches van UWV de jongeren op de mogelijkheden om effectiever gebruik te maken van digitale ondersteuning. Als gevolg hiervan passen jongeren vaak hun zoekgedrag en cv aan.
  • Sociale diensten voor de re-integratie van jonge uitkeringsgerechtigden weinig samenwerken met andere organisaties, zoals zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, terwijl dit wel tot hun wettelijke taken behoort.
  • UWV en gemeenten beter moeten samenwerken bij de overgang van jongeren van de WW naar de Participatiewet, zodat jongeren op tijd met de zoekperiode starten en niet onnodig een maand zonder inkomen komen te zitten.
 • Kijken in de ziel van rechters met Coen Verbraak vanaf maandag 20 juli begint? Daarin praten 12 rechters 6 weken lang met Coen Verbraak over hun vak én over zichzelf. Het programma zal iedere maandagavond om 21.10 uur op NPO 2 te zien zijn.
 • de Inspectie SZW recent onderzoek deed naar de vraag: “In hoeverre worden instrumenten waarbij sprake is van ‘werken met behoud van uitkering’ in het kader van de participatie en re-integratie van bijstandsgerechtigden, ingezet in lijn met de doelen en de (wettelijke) kaders van het stelsel voor Werk en Inkomen?”. Staatssecretaris Klijnsma is voornemens gemeenten op te roepen het gemeentelijk beleid met betrekking tot het voorkomen van verdringing expliciet in de re- integratieverordening op te nemen.
 • Binnenlands Bestuur meldde dat de gemeente Rotterdam een adviesraad heeft ingericht die erop toe moet zien dat werk dat bijstandsgerechtigden als tegenprestatie uitvoeren niet tot verdringing leidt?
 • de geplande invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli 2015 niet door gaat? En dat staatssecretaris Klijnsma op 26 juni jl. in een brief aan de Tweede Kamer o.a. de nadere uitwerking van een nieuw vereenvoudigd systeem voor de vaststelling van de beslagvrije voet heeft gepresenteerd.
 • de invoering van de kostendelersnorm in AOW1 wordt uitgesteld tot 1 januari 2018? Dat meldde staatssecretaris Klijnsma op 18 juni jl. aan de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van het toegezegd onderzoek over effecten van de kostendelersnorm in de AOW op de keuzes van mensen rond het verlenen van mantelzorg.
 • de individuele studietoeslag2 volgens de rekenregels van de Belastingdienst (tabel 1) een belaste verstrekking is?
 • dat om te voorkomen dat belanghebbenden een lager bedrag ontvangen aangenomen kan worden dat de bedragen in de verordening studietoeslag netto bedragen zijn?
 • de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (33 227) de Participatiewet wijzigt?
 • het initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg in het Staatsblad is gepubliceerd en op 1 januari 2016 in werking zal treden (Stb. 2015, 245 en 246)?
 • Minister Asscher in een brief van 15 juni jl. de Kamers laat weten dat een verlenging van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die een meerling verwachten 1 april 2016 zal zijn. Met de Verzamelwet SZW 2016 zullen ook deze vrouwen onder de uitbreiding van het verlof worden gebracht?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. beter bekend als de mantelzorgboete 

 2. art. 36b Participatiewet 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

13 + zeventien =