Jeugdwet

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Jeugdwet (JW).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Jeugd-consulenten/adviseurs
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door aan te sluiten op de leerwensen, met casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen we de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeelden van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het aanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Jeugdwet
De jeugdwet heeft al veel rechtbank-jurisprudentie voortgebracht maar de Centrale Raad van Beroep heeft nog maar twee belangrijke uitspraken gedaan. De eerste uitspraak gaat over de manier waarop het onderzoek naar de behoefte aan jeugdhulp moet worden gedaan (CRVB:2017:1477). De tweede belangrijke uitspraak gaat over het toetsingskader voor jeugdhulp in de vorm van behandeling voor dyslexie (CRVB:2018:3454).

Maatwerk
De Jeugdwet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten met als doel het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. Deze verplichting geldt alleen als de jeugdige en zijn ouders er zelf niet uitkomen. Bij de beslissing op de aanvraag gaat het om maatwerk. Uit de Jeugdwet wet volgt dat dat het moet gaan om passende jeugdhulp waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld:
• gezond en veilig op te groeien;
• te groeien naar zelfstandigheid, en
• voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren,
rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Dat wil zeggen dat het bij het bieden van maatwerk om een resultaatverplichting gaat. Wat is passend? Welke normen gelden daarvoor? Mogen die in het beleid worden vastgesteld?

Onderwerpen kunnen zijn

 • Actualiteiten ‘beleid’ en uitvoering Jeugdwet
 • De positie van de Jeugdwet binnen het stelsel van zorg en andere wetten
  • reikwijdte voorliggende voorziening
  • Wmo 2015 en overgang Jeugdwet naar Wmo 2015
  • Wet passend onderwijs
 • Toegang tot jeugdhulp
  • eisen aan de voorbereiding van het besluit (onderzoek en ondersteuningsplan)
  • inlichtingen- en medewerkingsplicht ouders/jeugdige versus onderzoeksplicht college
  • aangewezen op een individuele voorziening (welke voorziening en wat is de omvang)
   • reikwijdte eigen oplossend vermogen (de huidige bijzondere lijn van de Rechtbank Rotterdam)
 • Persoonsgebonden budget
  • beoordeling van de (wettelijke) voorwaarden, waaronder bespreking van de volgende situaties:
   • bestaat er tussen ouders en de jeugdige altijd voldoende professionele distantie?
   • komt de jeugdige als budgethouder in een loyaliteitsconflict als hij zijn ouders inhuurt?
   • wat als de ouder/vertegenwoordiger dezelfde persoon is aan wie het pgb wordt besteed?
  • eisen aan het Budgetplan (voor zover daar gebruik van maakt)
  • hoogte (toereikend) pgb
  • weigeren pgb overig
  • aantasten van rechten (terugvordering)
  • derdenbeding overeenkomst Sociale verzekeringsbank
 • Actuele jurisprudentie
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?