Participatiewet

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Participatiewet (PW).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Inkomensconsulenten
 • Werkconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • 
Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen wij de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeeld van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het scholingsaanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Participatiewet
Sinds 1 januari 2015. Welke WWB-jurisprudentie behoudt zijn gelding? De voorwaarden voor het recht op bijstand (artt. 11 tot en met 16 PW). De aanvrager moet Nederlander zijn (of daarmee gelijkgesteld), in Nederland verblijven en in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat men niet over middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Aan het recht op bijstand zijn verplichtingen verbonden. Een aantal gelden voor elke aanvrager en ontvanger van bijstand en zijn zelfs geüniformeerd. Ook kunnen verplichtingen worden opgelegd afhankelijk van de individuele situatie (art. 55 PW).

Niet of onvoldoende nakomen van de inlichtingenplicht
De belangrijkste verplichting is de inlichtingenplicht. Daarover wordt veelvuldig geprocedeerd. Schending van die verplichting genegeerd doorgaans belastende besluiten. Wat is van belang?

 • Onderzoeksbevoegdheden van het college
 • Propertionaliteit en subsidiariteit
 • Buiten behandeling laten van de aanvraag
 • De opschortprocedure
 • Kan het recht op bijstand worden vastgesteld?
 • Bewijslastverdeling
 • Bestuurlijke boete of waarschuwing
 • Uw wensen

Terugvorderen en opleggen bestuurlijke boete verplicht
Vanaf 1 januari 2013 zijn de verplichtingen en het handhaven daarvan fors aangescherpt. Bij het verwijtbaar schenden van de inlichtingenplicht is terugvorderen van bijstand en het opleggen van een bestuurlijke boete verplicht. Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad een belangwekkende uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de uitvoering van de bestuurlijke boete.

 • Wat is de systematiek van het onderzoek bij het opleggen van de bestuurlijke boete?
 • Hoe wordt de hoogte van de bestuurlijke boete vastgesteld?
 • Wanneer is het boetebesluit zorgvuldig tot stand gekomen?
 • Uw wensen

Het afstemmingsbesluit
Worden verplichtingen niet of onvoldoende nagekomen of is sprake van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, dan stemt het college de bijstand af conform de wet en/of de afstemmingsverordening. Sinds 1 januari 2015 gelden ook de geüniformeerde verplichtingen en daarbij behorende geüniformeerde verlagingen. Onderwerpen kunnen zijn:

 • De grondslag van het besluit
 • Wettelijke verplichtingen en verplichtingen in de afstemmingsverordening
 • De verwijtbaarheid (ernst, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van persoon en gezin)
 • De voorbereiding van het besluit
 • De motivering
 • Dringende redenen afzien verlaging
 • Uw wensen

Verplichte arbeidsinschakeling en het niet of onvoldoende nakomen
Voor degene die bijstand aanvraagt en ontvangt gelden in principe de (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen. Welke verplichting is geschonden? Wat is de gedraging? Maatregel op basis van de wet of de afstemmingsverordening. Ontheffing van de arbeidsverplichting is in de PW aangescherpt. Zie ook de nieuwe Training voor open inschrijving Handhaven doelmatigheid van bijstand. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Rechten en plichten
 • Bijzondere bepalingen (alleenstaande ouder, gewetensbezwaren, gezondheid en belastbaarheid)
 • Niet willen of niet kunnen?
 • Wijzigingen in 2015 (geüniformeerde arbeidsverplichtingen)
 • Uw wensen

Overige onderwerpen
Altijd maatwerk; wat zijn de leerwensen. Ook andere onderwerpen kunnen aan bod komen. Voorbeelden zijn:

 • Kostendelersnorm
 • Gevolgen Wet hervorming kindregelingen
 • Gezamenlijke huishouding
 • Duurzaam gescheiden leven
 • Middelen (inkomen of vermogen)
 • Toelaatbare onderzoeksmethoden bij de uitvoering van de wet
 • Op geld waardeerbare activiteiten
 • Vaststellen recht op bijstand (per kalendermaand, schattenderwijs, et cetera)
 • Afwijkende regels voor jongeren
 • Actualiteiten
 • Uw wensen

Aanvullende inkomensondersteuning en armoedebestrijding
De bevoegdheid tot aanvullende inkomensondersteuning is sinds 1 januari 2015 beperkt tot het verlenen van individuele bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Daarnaast introduceert de Participatiewet en nieuwe inkomstenvrijlating voor medisch urenbeperkten. In 1995 is armoedebestrijding op de politieke agenda gezet door het rapport ‘De andere kant van Nederland’. Sindsdien is veel geschreven en onderzoek gedaan naar oorzaken van schulden, armoede en sociale uitsluiting. Mogelijke oplossingen zijn of worden gegeven door wijziging van wet- en regelgeving.

De Inspectie SZW concludeert uit onderzoek dat het kunnen rondkomen wel te maken heeft met de hoogte van het inkomen maar niet één op één met elkaar samenhangt. Inkomensondersteuning is in beginsel voorbehouden aan het Rijk, gemeenten mogen slechts in beperkte mate inkomenspolitiek voeren. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet een oplossing bieden voor de schuldenproblematiek van mensen door onder meer de wettelijk voorgeschreven wachttijd. Zie ook de Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid voor open inschrijving. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Overzicht diverse inkomensregelingen in vogelvlucht en onderlinge samenhang
 • Voorliggende voorzieningen, waaronder Zvw, Wlz en Wmo 2015
 • Actuele jurisprudentie en het gemeentelijk (buitenwettelijk begunstigend) beleid
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Overzicht opleidingen.