Participatiewet

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Participatiewet (PW).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Inkomensconsulenten
 • Werkconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • 
Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • Cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen wij de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeeld van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het scholingsaanbod voor open inschrijving? Dat kan in het algemeen ook incompany worden verzorgd.

Participatiewet
Net als onder de WWB gelden voor de Participatiewet drie belangrijke beginselen: het complementariteitbeginsel, het actualiteitsbeginsel en het individualiseringsbeginsel. De voorwaarden voor het recht op bijstand (artt. 11 tot en met 16 PW). De aanvrager moet Nederlander zijn (of daarmee gelijkgesteld), in Nederland verblijven en in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat men niet over middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Aan het recht op bijstand zijn verplichtingen verbonden die gelden voor elke aanvrager en ontvanger van bijstand en zijn zelfs geharmoniseerd. Ook kunnen verplichtingen worden opgelegd afhankelijk van de individuele situatie (art. 55 PW).

Inlichtingen- en medewerkingsplicht
De belangrijkste verplichting is de inlichtingenplicht. De medewerkingsplicht ligt in het verlengde daarvan. Daarover wordt veelvuldig geprocedeerd. Schending van deze verplichting(en) leiden doorgaans tot belastende besluiten. Wat is van belang?

 • Onderzoeksbevoegdheden van het college
  • Meewerken aan huisbezoek
 • Propertionaliteit en subsidiariteit
 • Buiten behandeling laten van de aanvraag
 • De opschortprocedure
 • Kan het recht op bijstand worden vastgesteld?
 • Bewijslastverdeling
 • Bestuurlijke boete of waarschuwing
 • Uw wensen

Terugvorderen en opleggen bestuurlijke boete verplicht
De verplichtingen en het handhaven daarvan zijn fors aangescherpt. Bij het verwijtbaar schenden van de inlichtingenplicht is terugvorderen van bijstand en het opleggen van een bestuurlijke boete verplicht. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben geleid tot aanpassing van wet- en regelgeving. De boeteprocedure is als volgt:

 • Schending inlichtingenverplichting (aantoonplicht college)
 • Verwijtbaar schenden van de inlichtingenverplichting
 • Wel of geen benadelingsbedrag
 • Verwijtbaarheid schending vaststellen (de boete bedraagt 100%, 75%, 50% of 25% van het netto benadelingsbedrag)
 • Persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot aanpassing (denk aan draagkrachtverweer)

Verplichte arbeidsinschakeling
Voor degene die bijstand aanvraagt en ontvangt gelden in principe de (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen. Welke verplichting is geschonden? Wat is de gedraging? Maatregel op basis van de wet of de afstemmingsverordening? Ontheffing van de arbeidsverplichting is in de PW aangescherpt. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Rechten en plichten
 • Bijzondere bepalingen
 • Niet willen of niet kunnen?
 • Geharmoniseerde arbeidsverplichtingen
 • Uw wensen

Afstemmen bijstand (maatregel)
Worden verplichtingen niet of onvoldoende nagekomen of is sprake van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, dan stemt het college de bijstand af conform de wet en/of de afstemmingsverordening. Er is een verschil tussen de reguliere verplichtingen en de geharmoniseerde verplichtingen en daarbij behorende geüniformeerde verlagingen. Onderwerpen kunnen zijn:

 • De grondslag van het besluit
 • Wettelijke verplichtingen en verplichtingen in de afstemmingsverordening
 • De verwijtbaarheid
 • De voorbereiding van het besluit
 • De motivering
 • Dringende redenen (matiging maatregel)
 • Uw wensen

Overige onderwerpen
Altijd maatwerk. Wat zijn de leerwensen? Welk resultaat moet de scholing hebben? Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Kostendelersnorm
 • Gevolgen Wet hervorming kindregelingen
 • Gezamenlijke huishouding
 • Duurzaam gescheiden leven
 • Middelen (inkomen of vermogen)
 • Toelaatbare onderzoeksmethoden bij de uitvoering van de wet
 • Op geld waardeerbare activiteiten
 • Vaststellen recht op bijstand (per kalendermaand, schattenderwijs, et cetera)
 • Afwijkende regels voor jongeren
 • Actualiteiten
 • Uw wensen

Aanvullende inkomensondersteuning en armoedebestrijding
In 1995 is armoedebestrijding op de politieke agenda gezet door het rapport ‘De andere kant van Nederland‘. Sindsdien is veel geschreven en onderzoek gedaan naar oorzaken van schulden, armoede en sociale uitsluiting. De bevoegdheid tot aanvullende inkomensondersteuning is beperkt tot het verlenen van: individuele bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Daarnaast introduceert de Participatiewet een nieuwe inkomstenvrijlating voor medisch urenbeperkten. Mogelijke oplossingen zijn of worden gegeven door wijziging van wet- en regelgeving. Inkomensondersteuning is in beginsel voorbehouden aan het Rijk, gemeenten mogen slechts in beperkte mate inkomenspolitiek voeren. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet een oplossing bieden voor de schuldenproblematiek van mensen door onder meer de wettelijk voorgeschreven wachttijd. Zie ook de Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid voor open inschrijving. Onderwerpen kunnen zijn:

 • Overzicht diverse inkomensregelingen in vogelvlucht en onderlinge samenhang
 • Voorliggende voorzieningen, waaronder Zvw, Wlz en Wmo 2015
 • Actuele jurisprudentie en het gemeentelijk (buitenwettelijk begunstigend) beleid
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Overzicht opleidingen.