Overig

7 december 2018: Dit overzicht wordt binnenkort bijgewerkt aan de hand van de actualiteit.

Overzicht divers in chronologische volgorde

Terug naar Op zoek naar?

Artikel Trouw over de tegenprestatie naar vermogen (10 januari 2014). Te bezien tegen de achtergrond dat het wetsvoorstel WWB maatregelen zoals dat binnenkort verder wordt behandeld door de Kamer.

Rapport Gevolgen van de Participatiewet voor burgers door Regioplan (januari 2014). Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten aan bepaalde klantgroepen veel geld verdienen als zij hen aan het werk helpen. Terwijl andere klantgroepen die aan het werk gaan, juist langdurig hoge kosten met zich meebrengen voor gemeenten. Het is aan gemeenteraden om tegenwicht te bieden aan deze financiële prikkels en ervoor te zorgen dat alle klantgroepen voldoende aandacht van gemeenten krijgen.

Rapport De maatschappelijk nuttige tegenprestatie: schipperen tussen sociale integratie en repressie. De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU Amsterdam heeft rapport opgesteld naar aanleiding van een een onderzoeksproject gericht op het beter in beeld brengen van de rechtstatelijke kaders van de lokale verzorgingsstaat (december 2013).

Onderzoeksrapport Voor wat hoort wat een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten door de Inspectie van SZW (september 2013). Per 1 januari 2012 is er in de WWB een mogelijkheid opgenomen voor gemeenten om aan de WWB uitkeringsgerechtigden verplicht een tegenprestatie op te leggen. De tegenprestatie biedt gemeenten de mogelijkheid aan WWB’ers de verplichting op te leggen om naar vermogen bepaalde onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. De plicht tot het leveren van een tegenprestatie staat in principe los van de arbeids- en re-integratieplicht.

Filmpje Maatwerk blijft nodig, verschil tussen maatwerk en willekeur. In dit filmpje ziet u de presentatie van Albert Jan Kruiter op het Divosa najaarscongres 2013 (aan te bevelen!). Albert Jan Kruiter is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en Sociaal Hospitaal. Hij is docent en onderzoeker en spant zich al vele jaren in voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Rapport Ondersteuning jongeren met een LVB gericht op arbeidstoeleiding door Regioplan (november 2013)
Het UWV heeft het subsidiethema van 2012 gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Regioplan voert binnen dit subsidiethema een deelonderzoek uit. In het onderzoek is gekeken wat scholing, begeleiding en hulpverlening rondom jongeren met een LVB bijdragen aan de arbeidstoeleiding van deze jongeren, en wat een effectievere organisatie van de verschillende ondersteuningsvormen kan opleveren.

Eindrapport Het verhaal achter notoire uitkeringsfraude door Panteai in opdracht van het Ministerie SZW. Het onderzoek heeft geleerd dat uitkeringsfraude makkelijk gepleegd kan worden omdat de grens tussen wat wel en niet is toegestaan, makkelijk gepasseerd kan worden. Klanten negeren of bagatelliseren de gestelde grens gemakkelijk. Dit doet vooral een groot beroep op de oplettendheid van uitkeringsverstrekkers en de kwaliteit van het contact met cliënten (juli 2013). 

Meer weten? Neem dan contact op.