Wettenboekjes

Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet

 

WettenboekjesA5 formaat handig en handzaam

Ingebonden met wire-o blijft altijd op de juiste plek open liggen

Bestelformulier van elk rechtsgebied overzichtelijk op één formulierWettenboekjes in tasOnmisbaar voor wie zich bezig houdt met de juridische kaders

Naslagwerk en ook zeer geschikt als opleidingsmateriaal

Actueel telkens bijgewerkt: Staatsbladen, Staatscouranten en jurisprudentie

 

Overzicht bestelformulieren

De wettenboekjes zijn aangepast aan de actuele wijzigingen die in werking zijn getreden. Wilt u nog een eerdere versie van één van de wettenboekjes ontvangen? Neem dan contact op.

  1. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst, achtergrondinformatie  over wijzingen, Boetebesluit sociale zekerheidswetten en een aantal relevante artikelen (Suwi,  Awb en EVRM)
  2. Bestelformulier vier wettenboekjes Wmo 2015 (de artikelsgewijze toelichting bij de wettekst wordt als apart wettenboekje geleverd)
  3. Bestelformulier twee wettenboekjes Jeugdwet (actuele wetteksten: 1. Jeugdwet en 2. het Besluit Jeugdwet & de Regeling Jeugdwet)
  4. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet in Balans en Wet handhaving sociale zekerheid (bewerkt wettekst Participatiewet op basis van 3 internetconsultaties én de wettekst Wet handhaving sociale zekerheid)

1. Participatiewet
Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 3, juli 2024
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 1 januari 2024 en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die gelden per 1 juli 2024. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal voor de uitvoering relevante wetsartikelen opgenomen (art. 30c lid 1 en 2 Suwi, art. 3:4, 4:5, 4:6 en 3:46 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM). Bij art. 3:4 Awb is ook de rechtspraak opgenomen over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel voor bestuursbevoegdheden met beleidsruimte.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 2, juli 2024
In dit wettenboekje is de actuele wettekst van de Wmo 2015 opgenomen zoals die luidt per 1 juli 2024. In het voorwoord staan actualiteiten genoemd zoals wetswijzigingen of relevante wetsvoorstellen en er is een overzicht opgenomen van belangrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 2, juli 2024
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet en worden relevante wetsvoorstellen genoemd. In de toelichting zijn relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verwerkt en er zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 2, juli 2024
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt per 1 juli 2024 en de bedragen die per 1 januari 2024 gelden. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit, de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over Veilig Thuis (voorheen AMHK).

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 2, juni 2024
Hierin staat de actuele wettekst zoals die luidt per 1 januari 2024 en de bedragen die per die datum gelden (terugwerkende kracht). Daarnaast is een artikelsgewijze toelichting opgenomen.

3. Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2024
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet zoals die luidt op 1 januari 2024. In het voorwoord worden de wetswijzigingen genoemd. In een apart onderdeel is een overzicht opgenomen van richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Aangenomen wordt dat de Wmo-uitspraken van overeenkomstige toepassing zijn gelet op de gelijkluidende wettekst.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 2, juli 2024
In dit wettenboekje staat de actuele tekst (en geldende bedragen per 1-1-2024) van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet zoals die luiden op respectievelijk 1 juli en 1 januari 2024. 

4. Participatiewet in Balans en Wet Handhaving sociale zekerheid
In dit wettenboekje staat de wettekst van de Participatiewet op basis van de internetconsultatie Participatiewet in Balans. Daarvoor is de wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 7 oktober 2023 gebruikt (Stb. 2023, 329). Ook zijn de wijzigingsvoorstellen van de internetconsultaties Wet handhaving sociale zekerheid en Wet maatwerk bij terugvordering in deze tekst verwerkt. De Wet handhaving sociale zekerheid is apart opgenomen.

Meer weten
Neem contact op.