Eigen bijdrage CVV (vervolg), vijf nieuwe resultaten modelverordening en advisering in Wmo-zaken

Eigen bijdrage CVV (vervolg)
Vorige week schreef ik iets over het vragen van een eigen bijdrage voor het collectief vervoer. Daarbij noemde ik voornamelijk het risico als het college niet kan aantonen wat de kostprijs daarvan is. Bij de aanbesteding is het waarschijnlijk dat er een vast bedrag is afgesproken met de vervoerder voor het gebruik van het CVV. Is dat het geval en dat bedrag is niet afhankelijk van het aantal gebruikers, dan kan het vragen van een eigen bijdrage mijns inziens door de beugel.

Dit vergt overigens wel wat organisatie. Zo zal de vervoerder per vier weken – op individuele gebruikersniveau – een overzicht moeten produceren voor het CAK. Dit betekent ook dat de hoogte van de eigen bijdrage kan fluctueren omdat deze afhankelijk is van het feitelijk gebruik van het CVV en niet omdat het college een persoon een gebruikerspas heeft toegekend. Maakt iemand overigens geen gebruik van de pas, dan kan het college onderzoeken of deze voorziening wel noodzakelijk is of wel de oplossing is voor de beperkingen die iemand ondervindt bij het zich lokaal kunnen verplaatsen. Volgende week weer een leuke vraag over de eigen bijdrage.

VNG publiceert vijf nieuwe resultaten voor begeleiding uit model verordening Wmo
Bron: www.vng.nl, 16 mei 2012

“Nu het kabinet demissionair is, is de kans groot dat het wetstraject voor de begeleiding Wmo controversieel wordt verklaard. Daardoor kan de VNG het traject voor de aanpassing van de modelverordening niet afronden. Wij gaan er echter van uit dat uitstel geen afstel is en dat de begeleiding wel, zij het later dan in 2013, gedecentraliseerd gaat worden. Gemeenten zullen doorgaan met de voorbereidingen. De VNG wil de opbrengst van het traject voor wijziging van de modelverordening graag met de gemeenten delen. Daarom publiceren wij de resultaten voor de begeleiding en de toelichting daarop op onze website. Uiteraard met het voorbehoud dat het wetstraject begeleiding nog niet is afgerond en de wijzigingen in de Wmo verordening daarom een voorlopig karakter hebben.”

Nieuwe begripsbepalingen

  • Gebruikelijke zorg: activiteiten in het kader van het leven van alledag waarvan verwacht wordt dat huisgenoten die ten behoeve van het voeren van het huishouden en ten behoeve van elkaar doen.
  • Eigen regie: de mogelijkheid zelf te bepalen hoe men zijn leven in wil richten.
  • Steunsysteem: het netwerk van personen, diensten en voorzieningen dat men om zich heen heeft en waarop men een beroep kan doen.

Nieuw toegevoegde resultaatgebieden

9. Het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten.

10. Mantelzorg kunnen volhouden.

11. Veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving.

12. Sterven in een huiselijke omgeving.

Het Congres en Studiecentrum van de VNG verzorgt vijf trainingen over de ‘gekantelde’ modelverordening Wmo. Ik heb me ingeschreven op 19 juni in Arnhem.

Cursus Advisering in Wmo zaken
Op 5 juni verzorg ik de cursus Advisering in Wmo zaken. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe een besluit tot stand moet komen bij gebruikmaking van een deskundigenadvies. Uit de jurisprudentie blijkt met regelmaat dat het besluit wordt vernietigd en het (hoger) beroep gegrond verklaard, omdat het college zich niet kon vergewissen (vergewisplicht) dat het deskundigenadvies zorgvuldig tot stand kwam of het besluit anderszins niet zorgvuldig is voorbereid. Dat laatste heeft voornamelijk te maken met de vraagstelling en de conclusies die worden getrokken uit dat advies. Ook komt aan bod wanneer het college om advies moet vragen en wanneer niet.

Het verzamelen en uitwisselen van (medische) gegevens heeft (ook) betrekking op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hoewel niet gerelateerd aan de Wmo noem ik het op volgende bericht, het filmpje moet je echt eens bekijken/beluisteren (ik ben geschrokken in ieder geval).

Verzuimbureaus en medische gegevens
Bron: www.cbpweb.nl, 23 maart 2012

Het TV-programma Zembla heeft op 23 maart een aflevering uitgezonden over zogeheten verzuimbureaus. Verzuimbureaus houden zich bezig met verzuimpreventie en met re-integratie van zieke werknemers. In de uitzending van Zembla staat de vraag centraal wat de gevolgen van de opkomst en werkwijze van deze verzuimbureaus zijn voor de zieke werknemer. Medische gegevens zijn gevoelige gegevens en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Zorgvuldige omgang met medische gegevens staat dan ook hoog op de agenda van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Het CBP heeft de afgelopen periode meerdere signalen ontvangen over de omgang met medische gegevens door zogeheten verzuimbureaus. Het CBP heeft deze signalen in behandeling. Als het CBP aanwijzingen heeft dat sprake is van ernstige, structurele overtredingen die veel mensen treffen en waarbij de toezichthouder door de inzet van zijn bevoegdheden effectief verschil kan maken, zal het niet aarzelen op te treden.

Signaal
Mensen die een signaal hebben over mogelijk onzorgvuldige omgang met medische gegevens kunnen het CBP hierover informeren via het signaalformulier. Signalen die bij het CBP binnenkomen, geven de toezichthouder informatie over de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie over de rechten van de zieke werknemer. Bekijk de aflevering ‘De verzuimpolitie’ van Zembla op Uitzending gemist.

In april heeft het CBP geadviseerd over het wetsvoorstel dat ziet op de overheveling van taken op het gebied van extramurale begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten. Zie mijn weblog van 30 april.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

twee + negentien =