Studiedag Advisering maatwerkvoorziening Wmo 2015

Breed kort_5

De Studiedag Advisering maatwerkvoorziening Wmo geeft antwoord op de vraag hoe een besluit tot stand moet komen bij gebruikmaking van een deskundigenadvies. Met het vragen om advies vergaart het college de noodzakelijke kennis over het vaststellen van feiten of een prognose of een interpretatie van feiten. De vraagstelling aan de adviseur wordt mede bepaald door het toetsingskader van de Wmo maar ook binnen welk beoordelingskader moet worden geadviseerd. De studiedag gaat specifiek in op de vraagstelling aan de adviseur als sprake is van een onderzoek en/of een aanvraag om ‘begeleiding’. 

Heb je behoefte aan een praktische en juridische uitleg over de ins & outs van advisering in de Wmo? Wil je weten binnen welke toetsings- en beoordelingskaders de advisering moet plaatsvinden? En welke jurisprudentie van overeenkomstige toepassing is? Dan ben je op deze Studiedag aan het juiste adres!

Doelgroep en groepsgrootte
De Studiedag is bestemd voor consulenten of medewerkers Sociaal team (onderzoek en/of aanvraag), cliëntondersteuners en kwaliteitsmedewerkers. Ook medewerkers bezwaar & beroep worden van harte uitgenodigd. Om de kwaliteit van deze Studiedag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 15.

Docent
De Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Toetsingskaders en beoordelingskader Wmo
  • de mate van zelfredzaamheid en participatie
  • wanneer aangewezen op een maatwerkvoorziening
  • ondersteuning door sociale netwerk. Heeft de gemeente daarin ook een taak?
  • gebruikelijke hulp
  • gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen en/of algemene voorzieningen
 • De vraagstelling aan de adviseur in verband met beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie
  • ADL
  • gestructureerd huishouden
  • mobiliteit
  • sociale contacten
  • et cetera
 • De beoordeling van het advies van de adviseur (de vergewisplicht)
  • eisen aan het advies
  • wel of geen (medische) gegevens beschikbaar
  • medewerking client en/of huisgenoten
 • Indicatie van de maatwerkvoorziening. Wat is een passende bijdrage?
 • De beslissing op de aanvraag (of bezwaar): voorbereiding, belangenafweging en motivering (samenhang met de Awb)
 • Vragen van de deelnemers

Lesmateriaal
Een unieke reader Advisering maatwerkvoorziening Wmo met:

 • Inhoudelijke teksten over:
  • de Wmo
  • Advisering in het bestuursrecht
  • Hoofdlijnen van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg en de regels van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
  • Aandachtspunten bij bepaalde ziektebeelden en aandoeningen
 • Relevante wetsartikelen (Awb)
 • Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (Wmo en AWBZ)
 • Hand-outs van de sheets

Verder ontvangt de deelnemer een twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting) in handig A5 formaat.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Studiedag kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de scholing aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Studiedag kan ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.