Maatwerk in de Wet op de rechtsbijstand aangekondigd

MAATWERK_1Maatwerk is een zeer veel gebruikt begrip. Menigeen zal maatwerk associëren met de Wmo 2015.

Maar er is meer individueel maatwerk, zo blijkt. Ook voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt dit begrip geïntroduceerd.

Het gevolg van dat voorgestelde maatwerk is dat het college niet meer bevoegd is bijzondere bijstand te verlenen voor de eigen bijdrage rechtsbijstand.

Uit de brief aan de Tweede Kamer van 31 mei 2016 blijkt het volgende (TK 2015/15 31 753, nr. 118).

Inning eigen bijdrage (p. 19)
“De eigen bijdrage heeft een belangrijke afwegingsfunctie voor rechtzoekenden. Daarom is het beleid van het kabinet erop gericht dat het niet-innen van de eigen bijdrage wordt voorkomen. Dat kan nog beter door, zoals de commissie-Wolfsen adviseert, de inning van de eigen bijdrage te laten uitvoeren door de raad in plaats van door de rechtsbijstandverleners zelf. De raad draagt daarbij het incassorisico.
Naast de inkomensafhankelijke hoogte van de eigen bijdrage zal de raad daarbij ook over de mogelijkheid blijven beschikken om rechtzoekenden die – gelet op hun individuele omstandigheden – zelf niet in staat kunnen worden geacht om de laagste eigen bijdrage te betalen hiervan volledig vrij te stellen (nihilstelling). Daarnaast wordt het mogelijk dat de raad in bijzondere gevallen een passende betalingsregeling kan treffen (bijvoorbeeld door de eigen bijdrage in meerdere termijnen te laten betalen of de eigen bijdrage in een individueel geval te verlagen zonder dat deze nihil wordt).
Door het creëren van dergelijke mogelijkheden tot individueel maatwerk in de Wrb, streeft het kabinet er op deze wijze naar dat deze regeling gezien haar aard en doel, in het kader van de Participatiewet wordt beschouwd als een «passende en toereikend voorliggende voorziening». In dat geval bestaat er op grond van artikel 15 Participatiewet geen recht op (aanvullende) bijzondere bijstand.”

One Reply to “Maatwerk in de Wet op de rechtsbijstand aangekondigd”

  1. Pingback: Annotatie USZ: Beleidsvoorschriften Werk en Inkomen buitenwettelijk begunstigend beleid? – Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

11 + drie =