Categoriale bijzondere bijstand tot 1 januari 2015

Deze blogpost is deel 5 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

overheid.nlHet wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER is op 23 januari jl. aangenomen door de Tweede Kamer en is beoogd om (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2014 in werking te treden. Het laat nog even op zich wachten voordat de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor VWS vindt plaats op 4 maart 2014. Het hiermee samenhangende wetsvoorstel maatregelen WWB zal niet eerder dan op 1 januari 2015 in werking treden. Dit betekent dat gemeenten in 2014 nog bevoegd zijn om categoriale bijzondere bijstand te verlenen onder toepassing van artikel 35 lid 3, 4 en 5 WWB.

Masterclass Bijzondere bijstand, Langdurigheidstoeslag en minimabeleid
schrijf je in
De Masterclass op 1 april begint met de vraag wat is wat? Belangrijk is bijvoorbeeld het antwoord op de vraag wat minimabeleid is.
Naast de regels van de WWB komen ook de beleidsmogelijkheden binnen de Wmo 2007 en Wmo 2015) uitgebreid aan bod.
Aanvullende inkomensondersteuning is een politiek beladen onderwerp. Wil je weten hoe dat moet of kan worden vormgegeven? Horen hoe anderen dat doen? Wat is de huidige stand van het recht is? En wat je daarvan kunt leren. Dan ben je in deze Masterclass zeker op de juiste plek. Direct inschrijven?

Politiek dossier
zak-geld_100x100
Voor beleidsmedewerkers geldt dat de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten een lokaal politiek gevoelig dossier is. Veelvuldig worden hierop moties ingediend. Die hebben voornamelijk betrekking op de vraag wat de plannen van de gemeente in 2014 zijn voor deze groep. Immers, er komt wel geld over naar gemeenten. Sommige moties vragen nadrukkelijk om het beschikbare budget te labelen voor deze groep en niet in te zetten voor andere doeleinden.

Voortzetting of tijdelijke uitbreiding
Zo kan het college er voor kiezen om in 2014 de categoriale bijzondere bijstand in te zetten of uit te breiden. Het effect van de afschaffing van de Wtcg en de CER wordt in 2014 merkbaar omdat er geen gedeeltelijke compensatie meer plaatsvindt van het volledig verschuldigd zijn van het verplicht eigen risico. Daarvoor gold een bedrag van 99 euro. Opgemerkt wordt dat deze tegemoetkoming inkomensonafhankelijk is. Categoriale bijzondere bijstand is in ieder begrenst voor degene met een inkomen tot 110%.

Andere effecten
De effecten van de algemene tegemoetkoming, die sinds 2012 wel inkomensafhankelijk is, zijn pas in 2015 merkbaar. Dat komt omdat de tot 1 januari 2014 opgebouwde rechten pas in 2014 en mogelijk in 2015 door het CAK worden uitbetaald.

De Wmo 2007 wijzigt
Het ligt niet voor de hand dat gemeenten hun huidige Verordening aanpassen. Door het wetsvoorstel wijzigt de Wmo 2007 met de bevoegdheid een tegemoetkoming te verstrekken voor de doelgroep én de daarmee verband houdende meerkosten.

TK 2013/14, 33 726, nr. 19 (motie)
Ik wijs nog op de motie die is aangenomen waarin de leden Dik-Faber en Van der Staaij de regering verzoeken bij het opstellen van een handreiking, op basis van expertise van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, expliciet aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek rondom ‘meerkosten’. De indieners van de motie menen dat gemeenten niet alleen moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden voor gericht gemeentelijk maatwerk, maar dat er ook inzicht gegeven dient te worden over de achterliggende problematiek rondom meerkosten’.

TK 2013/14, 33 726, nr. 20 (amendement)
Met algemene stemmen is het amendement van Lid Voortman aangenomen. Daarmee wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Eén van de redenen voor het wetsvoorstel is dat de huidige regelingen ongericht zijn. De indiener vindt evaluatie van de mate waarin na deze wijzigingen de middelen wel bij de beoogde doelgroep terecht komen op zijn plaats.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Categoriale bijzondere bijstand tot 1 januari 2015”

  1. Pingback: Bijzondere bijstand of kindpakket? | Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

  2. Pingback: Wetsvoorstel Maatregelen WWB (2) | Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

17 − 16 =