Wist je dat?

Deze blogpost is deel 10 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • de Eerste Kamer op 12 april de ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft gesteund?1? De Tweede Kamer heeft dat op 21 januari gedaan.
 • er tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer twee moties zijn ingediend waarover op 19 april wordt gestemd?
  • daarna volgt een blog update over de Rijkswet (amendementen en moties).
 • deze Rijkswet de Wmo 2015 wijzigt?
  • aan art. 2.1.2 lid 2 Wmo 2015 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • deze Rijkswet de Participatiewet wijzigt?
  • na art. 8c PW wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: art. 8d. Plan gemeenteraad. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • deze Rijkswet de Jeugdwet wijzigt?
  • aan art. 2.2 lid 2 JW wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: f. hoe het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).
 • De ontwerp-AMvB wordt naar verwachting in september voorgelegd aan het parlement. Er wordt bekeken of er een internetconsultatie komt om meerder groepen bij de implementatie van het verdrag te betrekken.
 • Stimulansz over het VN-verdrag een bijzonder casusboekje heeft gemaakt?
 • dat op internet het concept-wetsvoorstel beëindigingsgrond uitkeringen bij jihadisme gepubliceerd is gepubliceerd?
 • dit wetsvoorstel de Participatiewet wijzigt?
  • aan art. 1 wordt de definitie van een uitreiziger toegevoegd. Dat is de persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan het college is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die door de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.
  • aan art. 13 lid 12 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: die een uitreiziger is.
 • de digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet is gelanceerd? Mensen met schulden kunnen vanaf vandaag makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. Klik hier voor de webtool.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. de volledige titel is: Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113 

 2. uitsluitingsgronden voor bijstand 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

vijf × 5 =