Verzamelwet SZW 2016: nota van wijziging

Deze blogpost is deel 15 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

formule KDNOp het Wetsvoorstel SZW 2016 is een nota van wijziging ingediend (TK 2015/16, 34 273, nr. 8). Deze wijziging gaat over de aanpassing van voorgesteld artikel 19a (kostendelende medebewoner). Aanleiding voor de wijziging zijn vragen van de leden van de fracties van D66, CDA en de ChristenUnie (TK 2015/16, 34 273 nr. 7, p. 8).

Kostendelende medebewoner
Voor het onderdeel kostendelersnorm en studenten vroegen de leden zich af waarom de regering kiest voor de eis dat de student bij aanvang van het onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking moet komen voor studiefinanciering. De uitzondering van studenten heeft betrekking op de persoon die beroeps- onderwijs en onderwijs volgt waarvoor aanspraak kan bestaan op studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of die een vergelijkbaar soort onderwijs of beroepsopleiding volgt buiten Nederland. Het leeftijdscriterium is niet van toepassing op een beroepsopleiding als bedoeld in art. 7.2.2 lid 1 onderdelen a tot en met e Wet educatie en beroepsonderwijs in de beroepsbegeleidende leerweg. Het is niet de bedoeling geweest om met dit wetsvoorstel te regelen dat een persoon die voltijds studeert wordt aangemerkt als kostendelende medebewoner, alleen omdat hij jonger dan 18 jaar was bij aanvang van de studie.
De regering stelt inzake het leeftijdscriterium voor deze omissie via een tweede nota van wijziging te repareren, waardoor deze groep alsnog onder de uitzondering op de kostendelersnorm valt, zoals altijd de bedoeling was.

Kostendelersnorm verduidelijken, niet herzien
De regering stelt verder dat de verbeterde vormgeving van de kostendelersnorm in de Participatiewet niet als doel heeft het principe van de kostendelersnorm-systematiek aan te passen, maar alleen dit te verduidelijken. De regering is niet voornemens om de kostendelersnorm te herzien. De invoering van de kostendelersnorm houdt beter rekening met de schaalvoordelen die ontstaan doordat twee of meer personen samen in een woning verblijven. Het kabinet staat in contact met gemeenten en houdt nauwlettend signalen in de gaten hoe de invoering van de kostendelersnorm uitwerkt. Daarbij is samen met de VNG afgesproken om de aankomende tijd inzicht te verkrijgen in de effecten van de kostendelersnorm. Daarnaast monitort het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal mensen dat onder de kostendelersnorm van de Participatiewet valt. Hierover komen eind februari 2016 de eerste cijfers beschikbaar (TK 2015/16, 34 273, nr. 7, p. 7-8).

Artikel 19a PW
Hieronder staat het nieuwe artikel 19a. In een eerder blog staan alle artikelen met betrekking tot de kostendelersnorm. Daar is het aangepast artikel 19a ook toegevoegd.
Voorgesteld art. 19a PW _ 2

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

drie × 3 =