Samen weet je meer

Wat begon als een toevallige kennismaking is uitgegroeid tot een inspirerende samenwerking op het sociale domein!

Samen (nog) sterker
Een transformatie van het sociaal domein is gaande. Aanleidingen zijn bezuinigingen, een terugtredende overheid, vermaatschappelijking van de zorg en een vergrijzing/ontgroening van de bevolking. Belangrijke onderdelen zijn de transities op het terrein van de AWBZ, de Participatiewet en de jeugdzorg. Transformatie is noodzakelijk om taken uit te voeren met minder geld, meer resultaat en een hoge klanttevredenheid. Meer vanuit de eigen kracht van burgers, minder individueel en meer collectief. Een omslag in denken en doen. Bij gemeenten, (zorg)aanbieders, maatschappelijke partners en burgers.

Vernieuwing
Dit vraagt niet om oude wijn in nieuwe zakken. Daarom zijn,coNpact advies & interimVan den Broek Advies & Interim,  Tamara Schrör Advies met Beleid en Ingeborg Lunenburg opleiding + advies een samenwerking aangegaan.

Bundelen van expertise
Wij bundelen onze expertise en ervaringen op het gehele sociale domein: Wmo, AWBZ & Zorgverzekering, Wonen & Welzijn, Werk & Inkomen en jeugdzorg. Wij komen periodiek bij elkaar en bespreken actuele ontwikkelingen. Onze gezamenlijke krachten zetten wij in voor de transformatie van het sociaal domein. Niet iedereen weet alles, maar samen weet je zeker meer!

Even voorstellen
Tamara Schrör: projectleiding, visie ontwikkeling / beleidsadvisering

Tamara heeft de afgelopen jaren veelal gewerkt als aanjager of projectleider voor de samenwerkende gemeenten in politiek- en bestuurlijk complexe omgevingen. Zoals in de regio Kromme Rijn en Heuvelrug als regionaal projectleider Sociale- en economische participatie en als projectleider participatie.

Onder grote tijdsdruk zijn verschillende kadernota’s en uitvoeringsnota’s opgesteld binnen een ingewikkelde projectstructuur van 5 gemeenten en 2 gemeenschappelijke regelingen. Deze nota’s zijn tijdig en met lovende reacties door de besturen en de afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld. De in de regio Kromme Rijn en Heuvelrug opgestelde kadernota Sociale – en economische participatie beslaat het gehele sociale domein. Zowel de decentralisatie van de Jeugdzorg als de overheveling van de begeleiding van de ABWZ naar de Wmo zijn onderdeel van dit kader.

Om de veranderingen in het sociale domein vorm en inhoud te geven moeten een aantal essentiële keuze gemaakt worden. Sluit de visie van de gemeente nog aan bij de nieuwe taken? Gaan we deze taken zelf uitvoeren of zijn we regisseur? Kennen we de nieuwe doelgroepen al? Etc.

Tamara heeft op diverse terreinen gemeenten ondersteunt bij dit proces. Bijvoorbeeld bij de gemeente Ede in de rol van senior beleidsadviseur en bij de gemeente Zeist als projectleider / senior beleidsadviseur.

Nicole Veuger: projectleiding, opzetten en begeleiden pilots voor verandering

In het kader van de decentralisatie AWBZ is de gemeente Ede in 2012 een intensief interactief proces gestart, waarbij vooral het halen van informatie en ideeën voor vernieuwing centraal stonden. In dit kader zijn individuele gesprekken gevoerd met aanbieders van welzijn en zorg op bestuur en managementniveau. Ook zijn er twee denktanks van start gegaan, voor zowel aanbieders van welzijn en zorg als vertegenwoordigers van gebruikers. In de denktank van aanbieders participeerden de professionals. Beide denktanks zijn drie keer bij elkaar geweest. Bij de afsluitende bijeenkomst georganiseerd was de algemene conclusie: “Door het interactieve proces komt er een gezamenlijke denkrichting op gang dat het anders moet en voor een deel ook anders kan. Hier zijn ook grenzen aan, want we hebben het over een kwetsbare groep, maar met elkaar zijn we wel deze grenzen aan het verkennen.”

Opzetten en begeleiden pilots voor verandering

De decentralisatie AWBZ is niet alleen een transitie, maar is ook een onderdeel van de bredere transformatie. Dat betekent dat in de gemeente Ede de decentralisatie ook wordt aangegrepen om te kijken naar nieuwe vormen van begeleiding die aansluiten bij de kanteling in de Wmo en de ondersteuning dichtbij de burger. Hiervoor zijn in november een viertal pilots gestart. Aanbieders voor welzijn en zorg konden een aanvraag voor een pilot doen. De uitvoering ligt bij de organisaties, de gemeente faciliteert door een stimuleringsbudget. De pilots lopen 1,5 jaar. Participatie van de gebruikers loopt door alle pilots heen. Ook vind er een evaluatie en monitoring plaats.

Peter van den Broek: projectleiding en implementatie

Binnen het sociaal domein zijn verschillende kwetsbare groepen als het gaat om maatschappelijke participatie op het gebied van wonen, werk en welzijn. Het versterken van hun zelfredzaamheid en het creëren van stabiele netwerken in hun omgeving kan een gezamenlijke inspanning van gemeenten en hulpverleners vergen.

Peter heeft als projectleider gewerkt aan een resultaatgerichte ondersteuning van mensen met een (vermoedelijke) licht verstandelijke beperking binnen de maatschappelijke opvang. In het project ‘(On)Beperkte Opvang’ hebben maatschappelijke opvangorganisaties en MEE-organisaties samen gewerkt in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Een belangrijke stap in de transformatie van het sociaal beleid is om van visie en beleid naar uitvoering te komen.

Het zijn de mensen die invulling geven aan de gekozen strategie, die wordt vertaald naar werkorganisatie en werkprocessen. De transformatie van het sociaal domein vraagt om samenwerking tussen beleid en uitvoering en gaat over afdelingen heen. Peter was projectleider van de gemeente Leiden voor de implementatie van de Wmo. Onderdelen daarvan waren de inrichting van het loket (front-office en backoffice) en afstemming van de uitvoeringsorganisatie op de nieuwe taken. Naast een samenvoeging van interne en externe organisaties is een plan van aanpak ontwikkeld voor de verdere doorontwikkeling van het loket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

20 − zeven =