Scholingsaanbod en zelf scholing volgen

Wetswijzigingen WWB 2012
Volgende week volgt weer een inhoudelijk weblog met leuke casussen uit de WWB. Ik noem er vast twee.

 1. Aan een gezin (vader, moeder en twee meerderjarigen kinderen) wordt bijstand toegekend. Later blijkt dat een van de kinderen zich tijdens de aanvraag onttrok aan detentie. Kun je bijstand terugvorderen?
 2. Aan een gezin (vader, moeder en twee meerderjarigen kinderen) is bijstand toegekend. De ouders gaan op vakantie naar het buitenland en overschrijden de toegestane duur. Welke acties moet je ondernemen?

Wetsvoorstel tot wijziging Wmo en jurisprudentie capaciteit van de aanvrager
Aanstaande dinsdag buigt de Redactieraad van het Schulinck Handboek Wmo zich over onder andere deze onderwerpen. Dat wordt een boeiende vergadering, ik zie er naar uit.

Scholingsaanbod voorjaar 2012
Beschrijving Studiedag Wmo-Begeleiding beschikbaar

In juni en september staat de Studiedag Wmo-begeleiding met menselijke en juridische maat gepland. Deze studiedag wordt verzorgd in samenwerking met mr. Erik Klein Egelink. De voorbereidingen zijn begonnen. Wees er snel bij, want vol = vol.

Cursus Het resultaat is compensatie
In mei en september staat de cursus Het resultaat is compensatie gepland. Drie cruciale vragen staan centraal, dat zijn:

 1. Wanneer moet het college compenseren?
 2. Wanneer hoeft het college niet te compenseren?
 3. Wanneer is voldoende gecompenseerd?

Ervaring leert dat het een boeiende en leerzame dag wordt. Drie casussen uit de werkpraktijk worden vooraf toegestuurd. Het huiswerk: neem een juridisch onderbouwde beslissing.

Studiemiddag Algemeen gebruikelijk voor de persoon van de aanvrager
In april en oktober staat deze studiemiddag gepland. Een voorziening wordt niet toegekend als die – op het moment van de aanvraag – voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is. De strekking hiervan is om te voorkomen dat een voorziening wordt verstrekt waarvan – gelet op de omstandigheden van de aanvrager – aannemelijk is te achten dat deze daarover ook zou (hebben kunnen) beschikken als hij geen beperkingen zou hebben. Hieruit volgt een beoordeling in het individuele geval. Een onderdeel daarvan kan het inkomen zijn.

Binnenkort meer nieuws.

Ook zelf scholen
Iedereen die werkzaam is in de sociale zekerheid moet met regelmaat scholing volgen dan wel anderszins bijblijven. Ik heb nog geen geschikte inhoudelijke scholing gevonden op het bestuursprocesrecht. Wel heb ik me alvast ingeschreven voor wat groter georganiseerde bijeenkomsten.

1. Symposium De toegang tot de rechter in het geding op 10 februari 2012
Afgelopen vrijdag was een zeer interessant symposium van de Vereniging voor Bestuursrecht in samenwerking met OSR Juridische Opleidingen. Aanleiding hiervoor was het wetsvoorstel verhoging griffierechten en het ontwerpbesluit aanpassing Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand. Daar had ik wel van gehoord, maar de impact van de voorstellen in hun huidige vorm werd mij pas echt duidelijk na dit symposium. Zeer interessante sprekers! Zo lijkt een dwangsom betalen voor het bestuursorgaan goedkoper dan een fout besluit nemen dat wordt voorgelegd aan de rechter. Ook roept het wetsvoorstel – in zijn huidige vorm – de vraag op of het niet in strijd is met de minimum waarborg voor de toegang tot de rechter (artt. 6 en 13 EVRM en art. 47 EU Grondrechtenhandvest).

2. Congres Indicatiestelling, recente ontwikkelingen in de indicatiestelling op 5 april 2012
Informatie uit de brochure: “In 2011 zijn er enorme ontwikkelingen geweest in de AWBZ en de Wmo zoals Persoonsgebonden budget alleen bij indicatie verblijf, dagbesteding, begeleiding van jeugdzorg van Rijk naar Gemeenten (WMO), uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars, wettelijke verankering persoonsgebonden budget, toegang AWBZ zwakbegaafden van 2013 beperken, uitleenmiddelen verdwijnen uit de AWBZ. Voor de toekomst is het van belang dat de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en ook goed blijft. Wetgeving betreffende indicatiestelling en poortwachters wordt thans gebruikt als middel om zorgbehoeften te bepalen en toegang tot de sociale zekerheidswetten te reguleren. Indicatiestelling blijft de grootste tool om kosten te besparen en rechtvaardige rechten te bewaken. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde bewegen mee met de AWBZ en de Wmo en pasten zich in 2011 aan een steeds veranderend speelveld aan. En dit zal in de komende jaren zo blijven.” Er zijn interessante workshops te volgen.

3. Congres Meedoen naar vermogen: aftellen tot 1-1-2013 op 19 april 2012
Het jaarcongres van Schulinck onderdeel van Kluwer. Op 1 januari 2013 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning flink veranderen. Zo gaan de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf van de AWBZ over naar de Wmo en verdwijnt de in de Wmo opgenomen keuzevrijheid van de burger voor een persoonsgebonden budget. En er verandert nog meer. Dus een hoop werk voor gemeenten tot 1-1-2013, zoals het maken van (beleidsmatige) keuzes en het aanpassen van/maken van beleid. Op genoemde datum wordt met minimale financiële middelen van gemeenten een immense prestatie geëist. De staatssecretaris heeft de lat hoog gelegd: van het huidige bijstandsbestand kan ‘makkelijk’ de helft aan het reguliere werk. In één dag alles wat je wilt weten over de WWNV en de Wmo. Ik heb er zin in en ben reuze benieuwd! Tijdens het jaarcongres zijn er drie workshoprondes, ik moet nog kiezen…..

 1. Aftellen tot 01-01-2013 – WWNV
 2. Aftellen tot 01-01-2013 – Wmo
 3. Het helder schrijven van beschikkingen
 4. Meer slecht nieuws gesprekken door nieuwe wetgeving?
 5. Aanbesteding in de Wmo
 6. Communiceren met kleur: effectievere gesprekken met uw klanten.
 7. Loondispensatie
 8. Slimmer werken doet u zelf
 9. Meedoen voor jongeren
 10. Masterclass Social Media bij de Gemeenten
 11. Werken naar vermogen – zonder baan en met een laag inkomen
 12. Meedoen en laaggeletterdheid

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

5 × drie =