Studiedag Participatiewet: eisen aan de bewijzen

Geschillen over de uitvoering van de Participatiewet zijn en blijven talrijk. Het bewijsrecht speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Het bestuursrecht kent de vrije bewijsleer. Deze houdt onder meer in dat de bestuursrechter ‘vrij’ is in de waardering van de bewijsmiddelen. Ook zijn recentelijk diverse uitspraken gedaan die gevolgen hebben voor de uitvoering. Die van belang om te kennen. Verder kan de vraag of de menselijke maat voldoende is meegewogen in de besluitvorming een rol spelen bij het oordeel van de bestuursrechter.

Weet jij

 • welke eisen gelden voor de bewijzen,
 • op wie, wanneer de bewijslast rust,
 • in welke situaties het bewijs (on)rechtmatig is, en
 • wanneer het bewijs geleverd moet worden?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van actuele rechtspraak.

Voor wie
De Studiedag is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • sociaal juridisch medewerkers
 • consulenten inkomen en/of fraudepreventie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en het Juridisch loket
 • rechtsbijstandsverleners/advocaten

Werkervaring en juridische kennis van de Participatiewet en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Leerdoelen
Na het volgen van de studiedag weet de deelnemer:

 • welke bewijsmaatstaven de bestuursrechter hanteert bij de beoordeling van geschillen
 • hoe deze maatstaven worden toegepast
 • wat de stand van zaken is van het bestuurlijke bewijsrecht
 • wat de menselijke maat kan inhouden bij de besluitvorming

Docent
De Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Onderwerpen
Tijdens de Studiedag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Bewijsregels en bewijslastverdeling
 • Bewijsvermoedens
 • Onderzoeksbevoegdheden bestuursorgaan (vormen, rechtmatigheid en de bewijskracht)
 • Inhoudelijk
  • perikelen rondom de (tweede) aanvraag
  • inlichtingen- en medewerkingsverplichting: wel of geen schending
  • middelen (inkomen, vermogen, vooronderstellingen en het recht schattenderwijs vaststellen)
  • leefvormen, kostendelersnorm en afstemming bijstand
  • gevolgen niet of onvoldoende nakomen inlichtingenplicht en plicht tot medewerking verlenen
  • afstemmen bijstand bij wijze van maatregel
  • bestuurlijke boete
 • Van de fatale termijn naar een evenwichtige belangenafweging
  • evenredigheidsbeginsel bij besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid
 • Toepassen van de menselijk maat: actualiteit en rechtspraak

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Vragen en nazorg
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot acht werkdagen voorafgaand aan de Studiedag. Deze komen tijdens de Studiedag aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Materiaal
Voor de Studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek over conflictgevoelige geschillen ter voorbereiding
 • unieke jurisprudentiebundel (thematisch ingedeeld) en met een aantal handige schema’s
 • wettenboekje Participatiewet inclusief Boetebesluit en relevante artikelen (Suwi, Awb en EVRM)
 • handout van de presentatie

Certificaat
Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

©Ingeborg lunenburg opleiding + advies