Wist je dat…?

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DATMantelzorgboete uitgesteld
De kostendelersnorm in de AOW heeft veel weerstand opgeroepen. Er werd steeds gesproken over de mantelzorgboete. Niet verrassend is dan ook de memorie van antwoord van de staatssecretaris. Hierin is opgenomen dat de kostendelersnorm in de AOW met één jaar wordt uitgesteld naar 1 juli 2016 (incl. zes maanden overgangsrecht). De regering vindt het een groot goed als mensen de zorg voor elkaar op zich nemen. De regering zal het komende jaar benutten om samen met o.a. gemeenten en Sociaal Cultureel Planbureau te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verder ondersteuning behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg. Zie overigens in dat kader ook de motie over hoogwaardige mantelzorgondersteuning (33 750 XVI nr. 43).

Ontwerpbesluit tweede woning
Op 28 mei jl. het Ontwerpbesluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW aan de Tweede kamer is aangeboden? Wordt een tweede woning (conform ontwerpbesluit) aangehouden, dan is geen sprake van een AOW-uitkering van 50%.

In één overzicht plenaire behandeling
Van het debat (stenogram) in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel afschaffing financiele regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten een handig bestand is gemaakt? De Senaat stemt op 3 juni a.s. over het wetsvoorstel.

Gemeenten monitoren stapeling
Er door het CBS, in samenwerking met SZW en de gemeenten een stapelingsmonitor is ontwikkeld om beter zicht te krijgen op de stapeling van maatregelen binnen een huishouden?

Armoedebestrijding
Staatssecretaris Klijnsma op 23 mei jl. een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek? Bij deze brief een overzicht is opgenomen van de stand van zaken lopende en afgeronde onderzoeken en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten bij hun armoede en schuldenbeleid? En ook informatie over de maatregelen telecomsector tegen problematische schulden?

Beter ten dele gekeerd
Er door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden verbetervoorstellen zijn gedaan over  wetswijziging beslagvrije voet? Deze voorstellen hebben betrekking op de wetsvoorstellen maatregelen WWB en Hervorming kindregelingen.

PWC-rapport en onderzoek mate van verwijtbaarheid
Dat Minister Asscher van SZW de Tweede kamer op 26 mei jl. per brief heeft geïnformeerd over het monitoren van de Fraudewet? Daar zijn als bijlagen aan toegevoegd een onderzoek naar de toepassing van de mate van verwijtbaarheid en het PWC-rapport Onderzoek uitvoering fraudewet.

Moties Fraudewet
De Tweede Kamer op 3 juni a.s. over twee moties stemt? De eerste gaat over het verzoek aan de regering om wijzigingsvoorstellen die recht doen aan de bezwaren van werkzoekenden, de Ombudsman en uitvoeringsinstanties (17 050 nr. 475). De tweede (17 050 nr. 476) gaat over het verzoek aan de regering om voor 1 september 2014 met een concrete uitwerking te komen om:

  • de criteria van de mate van verwijtbaarheid uit te breiden;
  • een standaard minimumboete van € 150 te laten vervallen;
  • de mogelijkheid uit te breiden om bij eerste overtreding een waarschuwing te geven;
  • om een waarschuwingsbevoegdheid op te nemen in de Wav voor eerste overtredingen.

Het dertigledendebat van 27 mei kun je downloaden in één handig PDF-document.

Handhaving tijdens dienstverlening
De inspectie SZW in haar onderzoek naar Handhaving tijdens dienstverlening constateert dat geen van de onderzochte gemeenten in hun beleidsvisie expliciet hebben opgenomen te streven naar de integratie van handhaving tijdens de dienstverlening. Wel is er beleidsmatig bij gemeenten aandacht voor handhaving in het aanvraagproces. Volgens de inspectie steken gemeenten veel energie in het voorkomen van fraude aan de poort, maar zijn er verbeteringen mogelijk voor wat betreft het zittende bestand.

Jaarverslag Inspectie SZW 2013
Uit het Jaarverslag 2013 van de Inspectie SZW blijkt dat in 2013 succesvol is geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak. Hierdoor is het aantal werkgevers, dat op het terrein van ‘Eerlijk werken’ een boete kreeg gestegen tot ruim 24%. Dit is een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2012. Ook bij het toezicht op ‘Gezond en veilig werken’ was het handhavingpercentage bij de meeste sectoren in 2013 hoger dan in 2012.

Koopkrachttegemoetkoming
Dat het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens (33 932) openbaar is?

Voedselbank
Staatssecretaris Klijnsma de kamervragen heeft beantwoord over het bericht dat de Voedselbank EU-geld voor armoedebestrijding opeist?

Kabinetsbeleid armoedebestrijding
De Tweede Kamer op 25 april jl. de Nationaal Sociale Rapportage 2014 (NSR) heeft ontvangen? De NSR beschrijft specifiek het kabinetsbeleid gericht op armoedebestrijding, participatiebevordering en zorg. De rapportage zal, na parlementaire goedkeuring, aan de Europese Commissie worden aangeboden. Staatssecretaris Klijnsma op 25 april jl. een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de stand van zaken van de ontwikkeling van:

  • een beslagregister
  • de uitwerking van de rijksincassovisie
  • de invoering van het moratorium uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  • de uitkomsten van het gesprek met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  • het ontwerp-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars; en
  • de stand van zaken rondom het Europees Fonds voor Meestbehoeftigen (FEAD).

De Bijstandsbode
Hans Nacinovic in de al weer vierde Bijstandsbode zijn kritische opinie geeft over het nog niet openbare wetsvoorstel Taaleis WWB van Staatssecretaris Klijnsma? Nicole Jacobs-Schneiders brengt de onderbelichte studietoeslag in de Participatiewet onder de aandacht.

AMvB protocol huisbezoeken sociale zekerheid
Dat staatsecretaris Klijnsma de Kamer per brief heeft laten weten dat er voorlopig geen protocol huisbezoeken komt? Klijnsma volgt hier het advies op de Raad van State die bezwaren had tegen inhoud en vorm van het ontwerpbesluit en negatief heeft geadviseerd. Hij concludeert dat veel bestuursorganen hun cliënten al informeren over rechten en plichten. Voor zover zij dat nog niet doen zullen zij de benodigde informatie gaan verstrekken, mede onder invloed van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en de aanbevelingen van gemeentelijke ombudsmannen en de Nationale Ombudsman. Hij acht de noodzaak van een verplichting niet aangetoond en vindt het van belang eerst de ontwikkelingen af te wachten.

Raad van State (jaarverslag)
Het Jaarverslag 2013 van de Raad van State online beschikbaar is? En je dit Jaarverslag ook in boekvorm kosteloos kunt bestellen? Binnen twee dagen in huis! Dat de afdeling advisering van de Raad van State het afgelopen jaar 442 adviezen over wetgeving heeft afgegeven? Dat 32 daarvan een zogenaamd ‘zwaar dictum’ kregen, dat wil zeggen ‘ingrijpende kritiek’. Dat de afdeling bestuursrechtspraak zo’n 14.000 zaken afhandelde in 2013?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

20 − 18 =