Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Hervorming kindregelingen

Deze blogpost is deel 13 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653De Tweede Kamer heeft op 11 maart ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen). Ik merk hierbij op dat het de vraag is of het wetsvoorstel Maatregelen WWB niet (nog) moet worden aangepast aan dit wetsvoorstel. In het bijzonder wijs ik op het aangenomen amendement van Lid Hamer.

Hieronder staat een overzicht van de stemming over de ingediende amendementen en moties.

Aangenomen amendementen Wet hervorming kindregelingen

33 716 – 11 Amendement Leden Schouten en Dijkgraaf
Het amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf regelt dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag.

Toelichting
Op dit moment bestaat een extra tegemoetkoming van €1460 per jaar voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind waarvan de ene ouder kostwinner is en de andere ouder voor de kinderen zorgt (de zogenaamde TOGplus voor alleenverdieners). Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen integreert de TOGplus in de kinderbijslag in de vorm van een extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdieners met een thuiswonend gehandicapt kind. Deze extra tegemoetkoming bestaat alleen voor alleenverdieners en niet voor alleenstaande ouders. Het is wenselijk dat de extra tegemoetkoming ook opengesteld wordt voor alleenstaande ouders, omdat zij de zorg niet kunnen delen met een andere ouder. Dit amendement regelt daarom dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag. Het amendement brengt een structurele kostenpost met zich mee van € 3 miljoen. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de reservering op het begrotingsartikel 99 nominaal en onvoorzien.

33 716 – 21 Amendement Hamer
Het amendement regelt dat de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders nog één jaar blijft gelden.

Verworpen amendementen Wet hervorming kindregelingen

33 716 – 13 Amendement Beertema
Amendement waardoor het recht op kinderbijslag alleen bestaat voor ouders die in elk geval op niveau 1F de Nederlandse taal beheersen.

33 716 – 12 Amendement Beertema
Amendement over het alleen toekennen van kinderbijslag aan in Nederland woonachtige kinderen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

33 716 – 16 Amendement Karabulut
Amendement van het lid Karabulut waarmee gezinnen met een inkomen van meer dan een ton geen recht meer hebben op kinderbijslag.

33 716 – 28 Amendement Voortman
Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 14 waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministersalaris.

33 716 – 29 Amendement Voortman
Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 15 waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebonden budget, een vermogenstoets wordt geïntroduceerd.

33 716 – 18 Amendement Heerma
Amendement dat het verlagen van de afbouwgrens van het kindgebonden budget, de niet-indexering van de kinderbijslag in 2015 en 2016 en het schrappen van de ouderschapsverlofkorting ongedaan maakt.

33 716 – 17 Amendement Voortman
Amendement waarmee de gratis schoolboeken worden afgeschaft en ouders via de Wet op het kindgebonden budget worden gecompenseerd.

Aangenomen moties Wet hervorming kindregelingen

33 716 – 23 Motie Heerma
De motie gaat over het verzoek aan de regering om een standaard rekenregel vast te stellen voor de kinderalimentatie. Omdat de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft worden gescheiden ouders met een forse inkomensachteruitgang geconfronteerd. Bij het het vaststellen van de kinderalimentatie is rekening gehouden met deze aftrek. De indiener meent dat dit zal leiden tot het herzien van een zeer groot aantal echtscheidingsconvenanten. Het risico op het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken moet voorkomen. Verzoek aan de regering om de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel.

33 716 nr. 27 Motie Van Weyenberg en Tellegen
De motie gaat over het verzoek aan de regering om het meer lonend te maken van meer uren werken. Het interim-rapport van de commissie-Van Dijkhuizen laat zien dat het op dit moment voor de minstverdienende partner nauwelijks loont om meer te gaan werken en er in sommige gevallen bij meer uren werk zelfs sprake kan zijn van een inkomensachteruitgang. Uitgangspunt is dat werken moet lonen. De indieners verzoeken de regering in de kabinetsreactie op het genoemde rapport concrete voorstellen te doen die erop gericht zijn om meer uren werken voor de minstverdienende partner veel meer lonend te maken.

Verworpen moties Wet hervorming kindregelingen

33 716 – 19 Motie Beertema
De motie gaat over het verzoek aan de regering om over het opzeggen of aanpassen van internationale verdragen.

33 716 – 20 Motie Beertema
De motie gaat over het verzoek aan de regering om  het woonlandbeginsel te herzien.

33 716 – 22 Motie Voortman
De motie gaat over het verzoek aan de regering om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken.

33 716 – 24 Motie Karabulut
De motie gaat over het verzoek aan de regering om de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting uit te stellen.

33 716 – 25 Motie Karabulut
De motie gaat over het verzoek aan de regering om over de verbetering van de inkomenspositie van ouders.

33 716 – 26 Motie Karabulut
De motie gaat over het verzoek aan de regering om de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

veertien + 16 =