Wist je dat?

Deze blogpost is deel 1 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DATEen kort blog over gewoon wat aardige dingen om te weten.

 • er nog tot vrijdag 31 mei gelegenheid is je in te schrijven voor de Studiedag Wmo Stand van het recht en actualiteiten op 11 juni in Utrecht?
 • dat je bij deelname aan deze Studiedag een naslagwerk krijgt met ruim 200 samengevatte uitspraken maar ook verwijzingen naar uitspraken die relevant zijn om te kennen? Het naslagwerk is thans bijgewerkt tot en met de jurisprudentie van 17 mei 2013.
 • de Studiedag met ruim een 9 wordt gewaardeerd en dat de discussie over de Wmo juist door de samenwerking met de bestuursrechter bijzonder wordt gewaardeerd?
 • dat de Raad van State in april 2013 zijn Jaarverslag 2012 heeft uitgebracht?
 • je dit Jaarverslag inclusief een uitgebreid persbericht ook in boekvorm kunt bestellen op de website?
 • in dit Jaarverslag te is lezen dat de Raad zijn zorgen en aandacht uit over het functioneren van zorg, diensten en overheidsfuncties?
 • Aukje van Roessel in de Groene Amsterdammer het artikel ‘Zorg thuis!’ schreef waarin zij ook de door Donner (vicepresident van de Raad van State) genoemde ongelijkheid aanhaalt die de versobering van de AWBZ met zich mee kan brengen?
 • Fleur de Beaufort in Sociale Vraagstukken het artikel ‘Solidariteit kun je het best aan mensen zelf overlaten’, schreef?
 • de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in maart 2013 een advies onder de titel Het belang van wederkerigheid…solidariteit gaat niet vanzelf heeft uitgebracht?
 • de huidige eerstelijnspsychologische zorg per 1 januari 2014 niet langer een afzonderlijk onderscheiden zorgprestatie zal zijn in de Zorgverzekeringswet?
 • hierdoor de beperking tot vijf zittingen en de eigen bijdrage niet meer van toepassing is?
 • het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo beoogd is per 1 januari 2015 in werking te treden?
 • dit wetsvoorstel de overheveling van de AWBZ-BG en AWBZ-PV en de beperking en de maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging regelt?
 • VWS de belangrijkste CRvB-jurisprudentie compensatieplicht Wmo heeft geanalyseerd?
 • de Staatssecretaris bij het vormgeven van de nieuwe Wmo in het kader van de hervorming van de langdurige zorg zal bezien of de wet op het onderdeel de compensatieplicht eenduidiger kan worden geformuleerd?
 • dat de aftrek van een uur per etmaal wegens risico van de verzekerde komende meerzorg dan gebruikelijke zorg zich niet verdraagt met artikel 6 lid 2 AWBZ?
 • het CIZ weliswaar bevoegd is om Beleidsregels op te stellen maar dat deze geen verbindende voorschriften inhouden nu deze bij een ministerieel besluit zijn vastgesteld?
 • de beleidsregels AWBZ niet zijn gebaseerd op enige bepaling van het Besluit zorgaanspraken maar op het – op artikel 9a AWBZ gebaseerde – artikel 11 Zorgindicatiebesluit, waarin de Minister een bevoegdheid is gegeven om Beleidsregels te stellen over de werkwijze van het indicatieorgaan?
 • in de Beleidsregels een interpretatie kan geven van wettelijke bepalingen die zien op de werkwijze van een indicatieorgaan bij de indicatiestelling, maar dat daarin geen regels kunnen worden neergelegd die ertoe leiden dat een aanspraak op AWBZ-zorg daardoor naar aard en omvang wordt beperkt?
 • in CRvB 01-05-2013, BZ9358 AWBZ-T de CRvB aldus oordeelt door bij de indicatiestelling overeenkomstig de Beleidsregels zeven uur per week bovengebruikelijke zorg niet te indiceren, een beperking plaatsvindt van de omvang van de aanspraak op AWBZ-zorg?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

3 × 3 =