Studiedag Jeugdwet van aanvraag naar besluit

De Jeugdwet wordt gevormd door een stelsel met als uiteindelijk doel de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving te versterken. Hierbij past een actieve rol van de ouders en het kind om in eerste instantie te proberen de op hun weg komende problemen zelf of met behulp van hun eigen netwerk op lossen.

Voor wie
De Studiedag is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • Jeugdconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep

Enige werkervaring en juridische kennis van de Jeugdwet en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

SKJ-accreditatie
Voor deze Studiedag wordt SKJ-accreditatie aangevraagd.

Leerdoelen
Na het volgen van de studiedag weet de deelnemer:

 • waar de jeugdhulpplicht uit bestaat
 • hoe de Jeugdwet zich verhoudt tot andere wetten
 • waaruit de onderzoeksplicht bestaat en hoe daarvan een verslag wordt opgesteld
 • wat de stand van zaken is rondom het eigen kracht-principe
 • wat de juridische grondslag is om wel of geen jeugdhulp toe te kennen
 • aan welke eisen de beschikking moet voldoen

Docent
De Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Onderwerpen
Tijdens de Studiedag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemeen
  • Jeugdhulpplicht van gemeenten
  • Afbakening met andere wetten
  • Belangrijke kernbegrippen (wettelijke begripsbepalingen)
 • Vormen van jeugdhulp
  • Het vrijwillig kader, drangkader en gedwongen kader
  • Jeugdhulpvoorzieningen
 • Regelgeving en beleid
 • Toegang tot jeugdhulp
  • De aanvraag (melding hulpvraag)
  • Stellen en onderbouwen van de aanvraag
  • Inlichtingenplicht en plicht tot het verlenen van medewerking
  • Beslistermijn en mogelijkheid tot verlengen of opschorten
 • Onderzoeksplicht college
  • Stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
  • Reikwijdte eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen (eigen kracht-principe)
  • Andere voorliggende oplossingen
  • Opstellen onderzoeksverslag
 • Besluitname
  • Indicatie en de omvang
  • Motivering van het besluit (Jeugdwet versus Algemene wet bestuursrecht)
  • Toestemming
 • Eisen van deskundigheid en wanneer advies vragen
 • Aantasten van rechten (herzien/intrekken van een besluit en terugvordering van kosten)
 • Persoonsgebonden budget (op hoofdlijnen)
 • Casuïstiek

Voor het onderwerp persoonsgebonden budget is een aparte studiedag beschikbaar.

Tijden

 • 9.00 uur ontvangst
 • 9.30 uur aanvang studiedag
 • 16.30 uur einde studiedag
 • Pauzes van 15 minuten om 10.45 uur en 14.45 uur
 • Lunchpauze: 12.30 uur – 13.30 uur

Kosten en inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Vragen en nazorg
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot acht werkdagen voorafgaand aan de Studiedag. Deze komen tijdens de Studiedag aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Materiaal
Voor de Studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek ter voorbereiding
 • overzicht belangrijke wetsartikelen
 • handreiking opstellen onderzoeksverslag
 • handout van de presentatie

Certificaat
Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt.

Meer weten
Neem contact met ons op.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies