Looptijd nieuwe indicatie HBH

In mijn blog van 13 september schreef ik dat het onrustig is in Wmo-land. Gemeenten moeten ook gewoon verder met voorbereiden op de toekomst van de Wmo, hoe die er ook zal uitzien. Want dat het ‘sociale domein’ ingrijpend zal wijzigen staat volgens mij nog steeds vast.

Looptijd indicatie
Mede gelet hierop vragen gemeenten zich af hoe kan worden omgegaan met de looptijd van de indicatie voor hulp bij het huishouden. Bij de toekenning van een dergelijke voorziening wordt aangegeven tot wanneer de indicatie loopt. Het spreekt voor zich dat de duur afhankelijk is van de (verwachte) duur van de beperkingen, maar ook van de plannen van de (lokale) overheid. Is de gemeente voornemens nieuw beleid in te gaan voeren, dan kan de toekenning worden afgestemd op de datum van de inwerkingtreding daarvan. Betrokkenen zullen dan zelf opnieuw een aanvraag moeten indienen. Meestal wordt gesproken van een verzoek tot verlenging. De Rijksoverheid kan ook wijzigingen aankondigen.

Wat is wijsheid?
De vraag is wat te doen. Aanvragen toekennen tot 1 januari 2015 uitgaande dat er dan een nieuwe wet is? Of 1 juli 2015? Of kan juist beter worden gekozen voor 1 januari 2014?

Geen bezuinigingen in 2014?
Uit de brief van Staatsecretaris Van Rijn d.d. 10 september 2013 aan Tweede Kamer kan worden afgeleid dat de aangekondigde bezuiniging nog niet zijn beslag krijgt in 2014. Mogelijk dat het een jaar wordt opgeschoven en direct met de nieuwe Wmo wordt doorgevoerd.

Keuze?
Welke datum wordt gekozen is nog steeds afhankelijk van de te verwachten wijzigingen. Ik denk niet dat de nieuwe Wmo wijzigt qua definitie van huishoudelijke verzorging. Wordt er alleen op het budget gekort, dan ontslaat dat de gemeente niet van de plicht tot het verlenen van hulp bij het huishouden als iemand beperkingen ondervindt in het zelf uitvoeren van huishoudelijke taken.

Wijziging lokaal beleid
Ik merk dat veel gemeenten het beleid aanpassen door het aanscherpen van normtijden of er wordt een algemene voorziening in het leven geroepen. Het ligt voor de hand dat in die gevallen de indicatie aansluit op het inwerking treden van dat beleid. Maar let wel, de gemeente wordt geconfronteerd met een behoorlijk aantal aanvragen (om verlenging). Verder is het zo dat aanpassing van bijvoorbeeld de normtijden doorgaans leidt tot bezwaren. Nog los van de vraag of deze tot een gegrondverklaring leiden, werk heb je er wel mee.

Wijziging nieuwe Wmo
Voor zover de nieuwe Wmo zelf aanleiding geeft tot een gewijzigde toekenning ten opzichte van de huidige Wmo, het volgende. In de nieuwe Wmo zal naar ik aanneem overgangsrecht worden opgenomen. Dat is geschreven recht en geldt voor die gevallen met een indicatie die de datum van inwerkingtreding overschrijdt. Loopt de indicatie af voor dat de nieuwe Wmo in werking treedt en wordt op aanvraag beslist nadat deze in werking is getreden, dan moet de nieuwe aanvraag volgens de nieuwe regels worden beoordeeld, tenzij dat wettelijk anders is bepaald. Het spreekt voor zich dat het overgangsrecht niet alleen van toepassing is de hulp bij het huishouden.

Beleidsregels
Over beleidsregels valt veel te zeggen en te schrijven. De volgende keer gaat mijn blog daar dan ook over. Wat zijn beleidsregels? Hoe komen ze tot stand? Wat is redelijk? Hoe kan de burger beleidsregels met succes aanvechten?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Looptijd nieuwe indicatie HBH”

  1. Ik vraag mij af of het niet beter in de gedachte van de compensatieplicht past om de indicatie voor onbepaalde te geven en een heronderzoek als gemeente te doen.

    Diederik Kooyman- 23-09-2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

drie × twee =