Studiedag Wmo Stand van het recht en actualiteiten, Conferentie Prettig contact met de overheid en Nieuwe Zaaksbehandeling

Studiedag Wmo-begeleiding met juridische en menselijke maat
Het is niemand ontgaan dat het wetsvoorstel Begeleiding controversieel is verklaard en niet op 1 januari 2013 in werking zal treden. Gelet op de onzekerheid over de verdere behandeling en de definitieve inhoud van het wetsvoorstel blijft de inhoud van de Studiedag Wmo-begeleiding met juridische en menselijke maat en het bijbehorende materiaal erg afhankelijk van als/dan-argumenten. De docenten (mr. Erik klein Egelink en ondergetekende) kunnen daardoor niet de juridische kwaliteit bieden die wij beogen. Daarom is besloten om de studiedagen in september te annuleren.

Eind september zal er meer duidelijkheid zijn over de verdere Parlementaire behandeling. Dan zullen de Studiedagen Wmo-begeleiding met juridische en menselijke maat opnieuw worden ingepland.

Studiedag Wmo Stand van het recht en actualiteiten
Hoewel het wetsvoorstel begeleiding controversieel is verklaard wil nog niet zeggen dat er niets te vertellen of te leren is over de stand van het recht en diverse ontwikkelingen. In tegendeel zelfs! Daarom wordt op woensdag 19 september in Eindhoven een Studiedag Wmo Stand van het recht en actualiteiten verzorgd. De studiedag behandelt de volgende onderwerpen aan de hand van acht thema´s

 1. Toegangsbepalingen (woonplaats, wettelijke afbakening, algemeen gebruikelijk, e.d.)
 2. Aanvaardbare maatschappelijke participatie
 3. Eigen verantwoordelijkheid
 4. Keuzevrijheid, overwegende bezwaren en hoogte PGB
 5. Eigen bijdrage
 6. Begeleiding tot het inwerkingtreden van het wetsvoorstel
 7. Invoeren en toepassen nieuw beleid
 8. Maatschappelijke opvang
 • Gevolgen voor het te voeren Wmo-beleid (Verordening, Besluit en beleidsregels)
 • Actualiteiten
 • Compensatieplicht voor de rollator en andere eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen?
 • Wet basistarieven hulp bij het huishouden op 1 september 2012
 • Stand van zaken wetsvoorstel decentralisatie Begeleiding (TK 33 127)

De Studiedag Wmo Stand van het recht en actualiteiten is bestemd voor degenen die belast zijn met:

 • Bezwaar & beroep
 • Beleidsontwikkeling (individuele) voorzieningen
 • Beslissen op aanvragen om (individuele) voorzieningen

Van de deelnemer wordt degelijke kennis van de Wmo verondersteld.

Congres Prettig contact met de overheid
Burgers willen op een eerlijke en respectvolle manier behandeld worden. Zij willen goed worden geïnformeerd, begrijpen waarom de overheid een bepaald besluit neemt en een eerlijke afweging ervaren. Burgers hebben rechtvaardigheid én goede informatie nodig om ambtenaren, politici en de overheid te kunnen vertrouwen en overheidsbesluiten te kunnen aanvaarden. Uit alle onderzoeken blijkt dat een informele aanpak van de bezwaarschriftprocedure belangrijke voordelen heeft: de doorlooptijden zijn korter, de kosten zijn lager, de administratieve lasten voor zowel bestuur als burger zijn minder, het sluit beter aan op de verwachtingen van de burger en de uitkomst is vaker bevredigend voor alle betrokkenen (Brief van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, 7 mei 2011).

Ook de Nationale ombudsman benadrukt dit in zijn jaarverslag 2010: “Bovendien moet de overheid door middel van persoonlijk contact, het serieus en respectvol behandelen van de burger en door het op een gelijkwaardige wijze met de burger omgaan, bijdragen tot een minder juridische verhouding tot de burger en zo bijdragen tot dejuridisering” (TK 2010/11, 32 654, nr. 2, p. 24).

Conferentie
Op 21 juni a.s. organiseert het Ministerie van BZK een landelijke conferentie over dit onderwerp. Daar heb ik me dan ook voor ingeschreven. In de middag worden acht Masterclasses aangeboden:

 1. Het opzetten en verankeren van de informele aanpak
 2. Hoe organiseer je een intervisiesessie?
 3. De informele aanpak en het behandelen van klachten
 4. Het voeren van regie en het omgaan met verwachtingen
 5. De Nieuwe Zaaksbehandeling bij de bestuursrechter
 6. De informele aanpak en de advocaat
 7. Passende publieksparticipatie
 8. Van standpunten naar belangen

Wetsvoorstel
Thans is overigens ook nog het wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursrecht aanhangig (EK 2011/12, 32 450, A). Daarin wordt onder meer de bevoegdheid tot het hanteren van de “antwoordkaartmethode” geregeld. Het college wijst de bezwaarmaker per brief op zijn recht om gehoord te worden. Het is aan de bezwaarmaker door binnen een gestelde termijn de antwoordkaart te retourneren of telefonisch aan te geven of hij van het recht om gehoord te worden gebruik wil maken. Reageert de bezwaarmaker niet binnen de gestelde termijn, dan gaat het college er vanuit dat geen prijs wordt gesteld op een hoorzitting. Verder las ik al een aantal interessante nieuwsberichten in het Schulinck Handboek WWB over dit wetsvoorstel dat op korte termijn wordt behandeld door de Eerste Kamer.

Nieuwe Zaaksbehandeling
Ik denk dat dit alles heel mooi gaat aansluiten op de tweedaagse training Nieuwe Zaaksbehandeling in het bestuursrecht op 22 en 29 juni bij OSR Juridische opleidingen. In het najaar zal ik mijn activiteiten dan ook concreet gaan uitbreiden met het ondersteunen van gemeenten in bezwaar- en beroepsprocedures. Meer informatie over dit onderwerp is ook te vinden op rechtspraak.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

1 + 5 =