Wettenboekjes

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet

 

WettenboekjesA5 formaat handig en handzaam

Ingebonden met wire-o blijft altijd op de juiste plek open liggen

Bestelformulier van elk rechtsgebied overzichtelijk op één formulierWettenboekjes in tasOnmisbaar voor wie zich bezig houdt met de juridische kaders

Naslagwerk en ook zeer geschikt als opleidingsmateriaal

Actueel telkens bijgewerkt: Staatsbladen, Staatscouranten en jurisprudentie

 

Overzicht bestelformulieren

De wettenboekjes zijn aangepast aan de actuele wijzigingen die in werking zijn getreden. Wilt u nog een eerdere versie van één van de wettenboekjes ontvangen? Neem dan contact op.

  1. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst, Boetebesluit sociale zekerheidswetten en een aantal overige relevante artikelen uit de Awb en het EVRM)
  2. Bestelformulier vier wettenboekjes Wmo 2015 (de artikelsgewijze toelichting bij de wettekst wordt als apart wettenboekje geleverd)
  3. Bestelformulier twee wettenboekjes Jeugdwet (actuele wetteksten: 1. Jeugdwet en 2. het Besluit Jeugdwet & de Regeling Jeugdwet)
  4. Bestelformulier vier wettenboekjes Wet langdurige zorg (alle wettenboekjes – behalve de Wlz – beschikken over een artikelsgewijze toelichting)

1. Participatiewet 

Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2019
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 1 januari 2019 en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die per 1 januari 2019 gelden. In voetnoten worden relevante Staatsbladen en Staatscouranten genoemd. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal voor de uitvoering relevante wetsartikelen opgenomen (art. 4:5, 4:6 en 3:46 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM). De artikelsgewijze toelichting (incl. jurisprudentie) komt eind van dit jaar beschikbaar in een apart wettenboekje.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 1, januari 2019
In dit wettenboekje is de actuele wettekst van de Wmo 2015 opgenomen zoals die luidt per 1 januari 2019. In het voorwoord staan de wetswijzigingen, relevante wetsvoorstellen en de richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2019
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet, relevante wetsvoorstellen en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd. In de toelichting zijn relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken. In deze versie is weer actuele jurisprudentie  toegevoegd, ook in het voorwoord.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt op januari 2019. Verder treden op een nader te bepalen tijdstip wijzigingen in werking die betrekking hebben op de maximale aanlevertermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK van de eigen bijdrage. Dit moet de zogeheten stapelfacturen voorkomen. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over het AMHK.

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zoals die luidt op 1 januari 2019. Met deze regeling worden ook de bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen Wmo 2015 voor 2019 vastgesteld. Budgethouders moeten onder meer verplicht gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Svb. Verder is de informatieplicht van de budgethouder aan de Svb opgenomen.

3. Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2019
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet zoals die luidt op 1 januari 2019.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 1, januari 2019
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet zoals die luiden op 1 januari 2019. 

4. Wet langdurige zorg
Wettenboekje Wet langdurige zorg (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst van de Wlz zoals die luidt per 1 januari 2019. Relevante Staatsbladen en Staatscouranten zijn opgenomen in voetnoten en daarnaast is een overzicht opgenomen van amendementen die het oorspronkelijk wetsvoorstel hebben gewijzigd. De reikwijdte van de Wlz is beperkter dan die van de AWBZ, omdat grote delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo 2015 en de Zvw. Verder is de toegang tot de Wlz aangescherpt en hebben verzekerden met alleen een psychische stoornis in beginsel geen toegang. Wlz-uitvoerders zijn ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van de woonruimte van verzekerden, ongeacht de leveringsvorm. Daaronder vallen ook andere huishoudelijke taken. Daar wordt de wet nog op aangepast.

Wettenboekje Besluit langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Besluit langdurige zorg (Blz) zoals die luidt per 1 januari 2019. Op hoofdlijnen bevat het Blz een nadere uitwerking van de inschrijving van verzekerden bij een Wlz-uitvoerder. Daarnaast stelt het Blz nadere regels over de inhoud van de verzekering met als hoofdonderwerpen het verzekerd pakket en het recht op zorg, bepalingen over het indicatiebesluit, eigen bijdrage in de kosten, wachttijd, leveringen van Wlz-zorg buiten Nederland en het pgb.

Wettenboekje Regeling langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Regeling langdurige zorg (Rlz) zoals die luidt op 1 januari 2019. De Rlz is een uitwerking bij ministeriële regeling van de Wlz en het Blz. In de Rlz staan een groot aantallen zorgprofielen die een globale omschrijving bevatten van de benodigde zorg en geen indicatie (meer) naar een aantal uren. Ook bevat de Rlz een (aangepaste) regeling voor de toekenning van ‘meer zorg’. Verder zijn er regels opgenomen over de berekening eigen bijdrage. De Rlz geeft ook een nadere uitwerking van de mogelijkheid een het modulair pakket thuis te combineren met het persoonsgebonden budget. De bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen voor zorg zijn voor 2018 (met terugwerkende kracht) vastgesteld en er geldt een overgangsregeling voor schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde.

Wettenboekje Beleidsregels indicatiestelling langdurige zorg 2019
Versie 1, januari 2019
Voor 2019 heeft het CIZ nieuwe beleidsregels.

Meer weten? Neem contact op.