Wettenboekjes

Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet

 

WettenboekjesA5 formaat handig en handzaam

Ingebonden met wire-o blijft altijd op de juiste plek open liggen

Bestelformulier van elk rechtsgebied overzichtelijk op één formulierWettenboekjes in tasOnmisbaar voor wie zich bezig houdt met de juridische kaders

Naslagwerk en ook zeer geschikt als opleidingsmateriaal

Actueel telkens bijgewerkt: Staatsbladen, Staatscouranten en jurisprudentie

 

Overzicht bestelformulieren

De wettenboekjes zijn aangepast aan de actuele wijzigingen die in werking zijn getreden. Wilt u nog een eerdere versie van één van de wettenboekjes ontvangen? Neem dan contact op.

  1. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst, Boetebesluit sociale zekerheidswetten en een aantal overige relevante artikelen uit de Awb en het EVRM)
  2. Bestelformulier vier wettenboekjes Wmo 2015 (de artikelsgewijze toelichting bij de wettekst wordt als apart wettenboekje geleverd)
  3. Bestelformulier twee wettenboekjes Jeugdwet (actuele wetteksten: 1. Jeugdwet en 2. het Besluit Jeugdwet & de Regeling Jeugdwet)

1. Participatiewet 

Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 2, juli 2019
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 1 juli 2019 en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die per 1 juli 2019 gelden. In voetnoten worden relevante Staatsbladen en Staatscouranten genoemd. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal voor de uitvoering relevante wetsartikelen opgenomen (art. 4:5, 4:6 en 3:46 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM). De artikelsgewijze toelichting (incl. jurisprudentie) komt nog beschikbaar in een apart wettenboekje.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 4a, september 2019
In dit wettenboekje is de actuele wettekst van de Wmo 2015 opgenomen zoals die luidt per 1 juli 2019. In het voorwoord staan de wetswijzigingen, relevante wetsvoorstellen en een overzicht van richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 5, september 2019
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet, relevante wetsvoorstellen en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd. In de toelichting zijn relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken. In deze versie is weer actuele jurisprudentie  toegevoegd, ook in het voorwoord.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 2, augustus 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt op 1 augustus 2019. Verder treden op een nader te bepalen tijdstip wijzigingen in werking die betrekking hebben op de maximale aanlevertermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK van de eigen bijdrage. Dit moet de zogeheten stapelfacturen voorkomen. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over het AMHK.

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 2, augustus 2019
De onderstaande tekst wordt nog aangepast
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zoals die luidt vanaf 26 juli 2019. Met deze regeling worden ook de bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen Wmo 2015 voor 2019 vastgesteld. Budgethouders moeten onder meer verplicht gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Svb. Verder is de informatieplicht van de budgethouder aan de Svb opgenomen.

3. Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 2, juli 2019
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet zoals die luidt op 1 juli 2019.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 2, juli 2019
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet zoals die luiden op 1 juli 2019. 

Meer weten? Neem contact op.