Wettenboekjes

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet

 

WettenboekjesA5 formaat handig en handzaam

Ingebonden met wire-o blijft altijd op de juiste plek open liggen

Bestelformulier van elk rechtsgebied overzichtelijk op één formulierWettenboekjes in tasOnmisbaar voor wie zich bezig houdt met de juridische kaders

Naslagwerk en ook zeer geschikt als opleidingsmateriaal

Actueel telkens bijgewerkt: Staatsbladen, Staatscouranten en jurisprudentie

 

Overzicht bestelformulieren

De wettenboekjes zijn aangepast aan de actuele wijzigingen die in werking zijn getreden. Wilt u nog een eerdere versie van één van de wettenboekjes ontvangen? Neem dan contact op.

  1. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst, Boetebesluit sociale zekerheidswetten en overige relevante artikelen)
  2. Bestelformulier vier wettenboekjes Wmo 2015 (de artikelsgewijze toelichting bij de wettekst wordt als apart wettenboekje geleverd)
  3. Bestelformulier vijf wettenboekjes Wet langdurige zorg (alle wettenboekjes – behalve de Wlz – beschikken over een artikelsgewijze toelichting)
  4. Bestelformulier twee wettenboekjes Jeugdwet (actuele wetteksten: 1. Jeugdwet en 2. het Besluit Jeugdwet & de Regeling Jeugdwet)

1. Participatiewet 

Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2018
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die per 1 januari 2018 gelden. In voetnoten worden relevante Staatsbladen en Staatscouranten genoemd. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal wetsartikelen opgenomen (art. 4:5 en 4:6 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM). De artikelsgewijze toelichting (incl. jurisprudentie) komt beschikbaar in een apart wettenboekje.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 1, januari 2018
In dit wettenboekje is de actuele wettekst Wmo 2015 opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van amendementen die het oorspronkelijk wetsvoorstel hebben gewijzigd.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2018
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In dit wettenboekje staan ook relevante uitspraken van de Raad en zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken. De Raad hanteert daarbij een nieuwe lijn (CRVB:2016:4872).

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over het AMHK. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 stelt nadere regels aan de reeds bestaande verplichting een reële prijs te hanteren voor voorzieningen. Het maximale bedrag per bijdrageperiode voor alle groepen cliënten met een inkomen tot het inkomensbedrag (het basisbedrag) bedraagt € 17,50, met uitzondering van gehuwden waarvan een of beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor hen is het bedrag geheel vervallen. Zij betalen enkel het marginaal tarief per bijdrageperiode.

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015. Budgethouders moeten onder meer verplicht gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Svb. Verder is de informatieplicht van de budgethouder aan de Svb opgenomen. Per 1 januari 2016 zijn de bepalingen over het verrichten van betalingen uit het pgb door de Svb geharmoniseerd.

3. Wet langdurige zorg
Wettenboekje Wet langdurige zorg (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2018
Dit wettenboekje wordt in de eerste week van februari 2018 uitgeleverd. Hierin staat de actuele wettekst van de Wlz. Relevante Staatsbladen en Staatscouranten zijn opgenomen in voetnoten en daarnaast is een overzicht opgenomen van amendementen. De reikwijdte van de Wlz is aanzienlijk beperkter dan die van de AWBZ, omdat grote delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo 2015 en de Zvw. Verder is de toegang tot de Wlz aangescherpt. Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de woonruimte van verzekerden, ongeacht de leveringsvorm.

Wettenboekje Besluit langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2018
Dit wettenboekje wordt in de eerste week van februari 2018 uitgeleverd. Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Besluit langdurige zorg. Op hoofdlijnen bevat het Blz een nadere uitwerking van de inschrijving van verzekerden bij een Wlz-uitvoerder. Daarnaast stelt het Blz nadere regels over de inhoud van de verzekering met als hoofdonderwerpen het verzekerd pakket en het recht op zorg, bepalingen over het indicatiebesluit, eigen bijdrage in de kosten, wachttijd, leveringen van Wlz-zorg buiten Nederland en het pgb.

Wettenboekje Regeling langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2018
Dit wettenboekje wordt in de eerste week van februari 2018 uitgeleverd. Binnenkort wordt deze tekst toegevoegd.

Wettenboekje Bijlagen A tot en met F Regeling langdurige zorg
Versie 1, januari 2018
Dit wettenboekje wordt in de eerste week van februari 2018 uitgeleverd. Binnenkort wordt deze tekst bijgewerkt. In dit wettenboekje staan de Bijlagen A tot en met F van de Regeling langdurige zorg. Het gaat onder meer om de zorgprofielen, de verdeling van gemeenten over de zorgkantorenregio’s, de aanvaardbaarheidspercentages als bedoeld in artikel 3.7.2 lid 3 van het Besluit langdurige zorg en de conversietabellen ZZP’s op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Wettenboekje Beleidsregels indicatiestelling langdurige zorg 2018
Versie 1, januari 2018
Voor 2018 heeft het CIZ nieuwe beleidsregels (Stcrt. 2017 nr. 69975).

Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2018
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet en de Invoeringswet Jeugdwet.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 1, januari 2018
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. 

Meer weten? Neem contact op.