Wettenboekjes

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet

 

WettenboekjesA5 formaat handig en handzaam

Ingebonden met wire-o blijft altijd op de juiste plek open liggen

Bestelformulier van elk rechtsgebied overzichtelijk op één formulierWettenboekjes in tasOnmisbaar voor wie zich bezig houdt met de juridische kaders

Naslagwerk en ook zeer geschikt als opleidingsmateriaal

Actueel telkens bijgewerkt: Staatsbladen, Staatscouranten en jurisprudentie

 

Overzicht bestelformulieren

De wettenboekjes zijn aangepast aan de actuele wijzigingen die in werking zijn getreden. Wilt u nog een eerdere versie van één van de wettenboekjes ontvangen? Neem dan contact op.

  1. Bestelformulier wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst, Boetebesluit sociale zekerheidswetten en overige relevante artikelen)
  2. Bestelformulier vier wettenboekjes Wmo 2015 (de artikelsgewijze toelichting bij de wettekst wordt als apart wettenboekje geleverd)
  3. Bestelformulier vijf wettenboekjes Wet langdurige zorg (alle wettenboekjes – behalve de Wlz – beschikken over een artikelsgewijze toelichting)
  4. Bestelformulier twee wettenboekjes Jeugdwet (actuele wetteksten: 1. Jeugdwet en 2. het Besluit Jeugdwet & de Regeling Jeugdwet)

1. Participatiewet 

Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 4, juli 2018
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 28 juli 2018 en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die per 1 juli 2018 gelden. In voetnoten worden relevante Staatsbladen en Staatscouranten genoemd. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal voor de uitvoering relevante wetsartikelen opgenomen (art. 4:5, 4:6 en 3:46 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM). De artikelsgewijze toelichting (incl. jurisprudentie) komt beschikbaar in een apart wettenboekje. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 4a, oktober 2018
In dit wettenboekje is de actuele wettekst van de Wmo 2015 opgenomen zoals die luidt per 1 augustus 2018. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet, relevante wetsvoorstellen en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd. Daarnaast is een overzicht opgenomen van amendementen die het oorspronkelijk wetsvoorstel hebben gewijzigd. In deze versie is actuele jurisprudentie toegevoegd in het voorwoord. Versie 4a verschilt ten opzichte van versie 4 alleen door de toevoeging van CRVB:2018:3241 in het voorwoord. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 5, oktober 2018
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet, relevante wetsvoorstellen en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep genoemd. In de toelichting zijn relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken. In deze versie is weer actuele jurisprudentie  toegevoegd, ook in het voorwoord.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 3, september 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt op 28 juli 2018. Per 1 januari 2018 zijn een aantal zaken gewijzigd. Er geldt een extra inkomensafhankelijke aftrek bij de vaststelling van de eigen bijdrage wegens het vervallen van de fiscale ouderentoeslag per 1 januari 2016. Verder is alvast een maatregel doorgevoerd om de stapeling van eigen betalingen te verminderen. Namelijk het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van het bijdrageplichtig inkomen bij de «lage bijdrage» voor Wlz-zorg en beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. Daarnaast heeft het college twee nieuwe bevoegdheden om te bepalen dat de client (tijdelijk) geen bijdrage verschuldigd is. Verder treden op een nader te bepalen tijdstip wijzigingen in werking die betrekking hebben op de maximale aanlevertermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK van de eigen bijdrage. Dit moet de zogeheten stapelfacturen voorkomen. Art. 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 stelt sinds 1 juni 2017 nadere regels aan de verplichting een reële prijs te hanteren voor voorzieningen. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over het AMHK. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 3, september 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zoals die luidt op 28 juli 2018. Met deze regeling worden ook de bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen Wmo 2015 voor 2018 vastgesteld. Recente wijzigingen werken terug tot 1 januari 2018. Budgethouders moeten onder meer verplicht gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de Svb. Verder is de informatieplicht van de budgethouder aan de Svb opgenomen. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

3. Wet langdurige zorg
Wettenboekje Wet langdurige zorg (actuele wettekst)
Versie 3, september 2018
Hierin staat de actuele wettekst van de Wlz zoals die luidt per 1 augustus 2018. Relevante Staatsbladen en Staatscouranten zijn opgenomen in voetnoten en daarnaast is een overzicht opgenomen van amendementen die het oorspronkelijk wetsvoorstel hebben gewijzigd. De reikwijdte van de Wlz is beperkter dan die van de AWBZ, omdat grote delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo 2015 en de Zvw. Verder is de toegang tot de Wlz aangescherpt en hebben verzekerden met alleen een psychische stoornis in beginsel geen toegang. Wlz-uitvoerders zijn ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van de woonruimte van verzekerden, ongeacht de leveringsvorm. Daaronder vallen ook andere huishoudelijke taken. Daar wordt de wet nog op aangepast. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

Wettenboekje Besluit langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 4, augustus 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Besluit langdurige zorg (Blz) zoals die luidt per 28 juli 2018. Op hoofdlijnen bevat het Blz een nadere uitwerking van de inschrijving van verzekerden bij een Wlz-uitvoerder. Daarnaast stelt het Blz nadere regels over de inhoud van de verzekering met als hoofdonderwerpen het verzekerd pakket en het recht op zorg, bepalingen over het indicatiebesluit, eigen bijdrage in de kosten, wachttijd, leveringen van Wlz-zorg buiten Nederland en het pgb. De wijzigingen in verband met de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treden met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 in werking.

Wettenboekje Regeling langdurige zorg (actuele wettekst en artikelsgewijze toelichting)
Versie 4, oktober 2018
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van de Regeling langdurige zorg (Rlz) zoals die luidt op 12 oktober 2018. De Rlz is een uitwerking bij ministeriële regeling van de Wlz en het Blz. In de Rlz staan een groot aantallen zorgprofielen die een globale omschrijving bevatten van de benodigde zorg en geen indicatie (meer) naar een aantal uren. Ook bevat de Rlz een (aangepaste) regeling voor de toekenning van ‘meer zorg’. Verder zijn er regels opgenomen over de berekening eigen bijdrage. De Rlz geeft ook een nadere uitwerking van de mogelijkheid een het modulair pakket thuis te combineren met het persoonsgebonden budget. De bedragen en percentages die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen voor zorg zijn voor 2018 (met terugwerkende kracht) vastgesteld en er geldt een overgangsregeling voor schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde. Ook zijn twee beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd: het zorgprofiel beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg (het voormalige ZZP-10VV) is geschrapt uit bijlage A van deze regeling en de gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist voor de leveringsvormen mpt en het pgb wordt per 1 januari 2018 bekostigd vanuit de Wlz.

Wettenboekje Bijlagen A tot en met G Regeling langdurige zorg
Versie 2, april 2018
In dit wettenboekje staan de Bijlagen A tot en met G van de Regeling langdurige zorg. Het gaat onder meer om de zorgprofielen, de verdeling van gemeenten over de zorgkantorenregio’s, de aanvaardbaarheidspercentages als bedoeld in het Besluit langdurige zorg en de conversietabellen ZZP’s op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Wettenboekje Beleidsregels indicatiestelling langdurige zorg 2018
Versie 1, januari 2018
Voor 2018 heeft het CIZ nieuwe beleidsregels (Stcrt. 2017 nr. 69975).

Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 4, oktober 2018
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet en de Invoeringswet Jeugdwet zoals die luidt op 1 augustus 2018.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 2, augustus 2018
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet zoals die luiden op 28 juli 2018. 

Meer weten? Neem contact op.