Training Wmo in relatie tot Wlz, Zvw en andere wetten

De Wmo 2015 heeft een complementair karakter en biedt het college slechts met één wettelijke bepaling de bevoegdheid om een maatwerkvoorziening af te wijzen: als de Wet langdurige zorg van toepassing is of kan zijn. Dat roept vragen op. Wanneer moet het college aanvullend een maatwerkvoorziening verstrekken? Hoe verhoudt de Wmo 2015 zich andere wetten dan de Wlz? Kan het college de client verwijzen naar andere wetten en de aanvraag om een maatwerkvoorziening afwijzen? En zo ja, wat is de grondslag. Ook speelt de integrale dienstverlening een rol. Hoe wordt die geborgd tijdens het onderzoek ná de melding?

De informatie van deze training is direct toepasbaar op jouw werk

Doelgroep en groepsgrootte
De Training is bestemd voor consulenten of medewerkers Sociaal Team (onderzoek en/of aanvraag), cliëntondersteuners en kwaliteitsmedewerkers. Ook medewerkers bezwaar & beroep en beleidsmedewerkers worden van harte uitgenodigd. Om de kwaliteit van deze Training te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 18.

Docent
De Training wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wmo 2015
  • onderzoek van de ondersteuningsvraag volgens het stappenplan
  • juiste interpretatie van de feiten en omstandigheden
  • bevoegdheid afwijzen maatwerkvoorziening
  • afstemmen maatwerkvoorziening op andere wetten
 • Zorgverzekeringswet
  • verzekerde prestaties en afbakening met andere wetten
   • persoonlijke verzorging versus begeleiding gericht op zelfzorg
   • ggz (behandeling)
   • eerste lijnsverblijf
   • et cetera
 • Wet langdurige zorg
  • toegang, verzekerd pakket en afbakening met de Wmo 2015
  • uitzonderingsbepaling (art. 8.6.a Wmo 2015)
 • Jeugdwet
  • aanspraak en afbakening met de Wmo 2015
  • einde jeugdhulp en dan?
 • Participatiewet
  • arbeidsinschakeling versus dagbesteding
  • bijzondere bijstand
 • Andere wetten of regelgeving in het sociaal domein
  • Sociaal Medische Indicatie
  • Schulddienstverlening
 • Vragen van de deelnemers

Lesmateriaal
Ter voorbereiding ontvangt de deelnemer voorafgaande aan de Training casuïstiek ter voorbereiding. Voor de Training is een eenvoudige reader ontwikkeld en bevat:

 • inhoudelijke teksten gebaseerd op:
  • de parlementaire behandeling van de Wmo 2015
  • de inhoud en aanspraken (op hoofdlijnen) van de andere wetten
  • toepasselijke jurisprudentie
 • handige schema’s
 • hand-outs van de sheets

Verder ontvangt de deelnemer een twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting) in handig A5 formaat.

Terug naar overzicht opleidingen

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Training kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de training aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Training nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze training kan ook ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.