Awb

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners; zoals sociaal juridisch medewerkers

Onderwerpen per rechtsgebied
Inhoud van de scholing. Welk rechtsgebied, wat is de doelgroep en welke leerwensen zijn er?
Het is een degelijke combinatie van kennisoverdracht en discussie over de samenhang tussen de betreffende wet en de Awb.
Toepassen in de praktijk. Ter voorbereiding: prikkelende stellingen samengesteld uit jurisprudentie en werkpraktijk. Casuïstiek en de laatste jurisprudentie ontbreken natuurlijk niet.
De verwachting? De scholing levert een degelijke bijdrage aan het verhogen van de (juridische) kwaliteit van besluiten. Lees ook meer over incompany Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Doelstelling Awb
De Awb vormt de juridische basis voor het handelen van bestuursorganen. Wat wordt daarmee beoogd?

 • Eenheid in bestuurlijke wetgeving waaronder definities en rechtsbescherming
 • Systematiseren en vereenvoudigen van bestuurlijke wetgeving zoals regels over bestuurlijke geldschulden
 • Vastleggen van normen die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel
 • Overige algemene regels zoals de doorzendplicht

Samenhang Awb
Kennis van de formele wet alleen is niet voldoende om die ook goed uit te kunnen voeren. Centraal begrip in de Awb is het besluit. Daarvoor geldt in ieder geval dat het zorgvuldig moet zijn voorbereid. Daarvoor moet het bestuursorgaan – uit eigen beweging – de nodige kennis over relevante feiten en de af te wegen belangen verzamelen. En de aanvrager? Die moet op zijn beurt eerst aannemelijk maken dat hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een prestatie. Daarnaast zal hij  het bestuursorgaan desgevraagd gegevens en bescheiden moeten verschaffen waarover hij beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. De beslissing op een aanvraag is immers een begunstigend besluit. Gebeurt dat niet? Dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten of het recht niet worden vastgesteld. Bij het aantasten van rechten (herzien, intrekken en terugvorderen van prestaties) gaat het om belastende besluiten. Daarvoor rust de bewijslast dat wordt voldaan aan de voorwaarden op het bestuursorgaan.

Advisering
Speciale regels over advisering. Wanneer advies vragen? Als het bestuursorgaan – voordat het een besluit neemt – gebruik maakt van een (externe) deskundige én het besluit mede baseert op diens advies. Wat is van belang?

 • Wanneer moet het bestuursorgaan om advies vragen;
 • Welke vragen worden aan de adviseur gesteld; en
 • Hoe wordt het advies beoordeeld (vergewisplicht).

Rechtsbescherming
Burgers genieten rechtsbescherming tegen besluiten. Er wordt bezwaar ingesteld. Wat is van belang?

 • Is er wel sprake van een besluit?
 • Is het bestuursorgaan bevoegd het betreffende besluit te nemen?
 • Is het besluit rechtmatig qua voorbereiding, totstandkoming, formulering en bekendmaking?
 • Is het besluit in strijd met een materiele rechtsnorm?

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur
Voor een bestuursorgaan is het verplicht zich aan algemene normen te houden; de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). Dat zijn geschreven en ongeschreven rechtsnormen zoals:

 • Het gelijkheidsbeginsel
 • Het motiveringsbeginsel
 • Het rechtszekerheidsbeginsel
 • Het vertrouwensbeginsel
 • Het zorgvuldgheidsbeginsel
 • Het fair-playbeginsel

Daarover is interessante jurisprudentie beschikbaar. Wanneer is een beroep op de abbb’s succesvol?

Gelede normstelling
Hoger gaat voor lager. Soms geldt dat Internationale Verdragen voor gaan op het toepassen van bepalingen uit een formele wet. Een voorbeeld van zo’n verdrag is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Denk aan: de gevolgen van geen medewerking verlenen aan (on)aangekondigde huisbezoeken of het opleggen van een bestuurlijke boete. De bestuursrechter oordeelt bijvoorbeeld of de ingezette onderzoeksmiddelen of onverkorte toepassing van wettelijke bepalingen bij de uitvoering van de formele wet niet (al te zeer) indruisen tegen de bepalingen van hogere regelgeving. Intrekking van besluiten kan een ontneming inhouden van het eigendom als bedoeld in artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM. De bestuursrechter beoordeelt of een grondslag bestaat voor de intrekking én of een voldoende overgangstermijn is gebruikt. Het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) kan daarbij een rol spelen.

Meer weten? Neem dan contact op.